Apple

Apples “Hitta min” tar alla enheter för sig själv

Hostile takeover

I och med Apples betaver­sion­er av nya oper­a­tivsys­tem iOS 14 så får vi fler och fler sak­er uträ­tade om hur det kom­mer bli när det väl lanseras.

Apple själ­va berät­tade att med iOS 14 så skulle det bli möjligt att använ­da track­ers, eller spårare på sven­s­ka, från tred­jepart­stil­lverkare för att hit­ta sina sak­er i appen Hit­ta min. Vi var mån­ga som vän­tar på att Apple själ­va skulle släp­pa sina efter­läng­tade AirTags. Men vi får nog vän­ta ytterli­gare ett tag.

I Apples utveck­lar­doku­ment går det att finna föl­jande

”It must not oper­ate simul­ta­ne­ous­ly on the Find My net­work and oth­er find­er net­work, or oth­er­wise imple­ment func­tion­al­i­ty which may inter­fere with the secu­ri­ty and pri­va­cy require­ments ref­er­enced in this doc­u­ment.”

För exem­pelvis Tile som kla­gat på att Apples AirTags kan kom­ma att konkur­rera med dem på oschyssta vil­lkor så bety­der det här att Tiles enheter nu kan nyt­t­ja Apples söksys­tem i appen Hit­ta min men då inte län­gre använ­da sitt egna söksys­tem eller finnas i något annat söksys­tem.

Om det här var vad Tiles hade i åtanke när kla­gan­det begav sig är oklart men om tillverkare av spårare skulle imple­mentera Apples sök­funk­tion så skulle tillverkar­na av spårare plöt­sligt gå till att enbart vara hård­varu­til­lverkare åt Apple och inte län­gre ha till­gång till data som kan vara ack så värde­full.

Tack för tipset

Kommentarer