Smarta Hem

Aqara lanserar EU-version av sin smart plug

Nya Aqara T1 EU Smart Plug använder Zigbee 3.0

Sam­tidigt som Aqara upp­dat­er­ar sina servrar för att pas­sa in med GDPR i EU så släpps även en ny smart plugg. Aqara T1 EU Smart Plug är nam­net på deras nya smar­ta fjärrströmbrytare.

Nytt här är är förstås att det finns en EU-vari­ant av deras smar­ta plug men ock­så att den­na nya använ­der sig av pro­tokol­let Zig­bee 3.0 som med­för för­bät­trad kom­pat­i­bilitet och anslut­ning. Max styr­ka för den­na lig­ger på 2300 W vilket lär kun­na dra igång såväl din vat­tenkokare som din kaf­fe­maskin på morgnarna.

Aqara Smart Plug EU

Överhettnings- och överbelastningsskydd

Aqara T1 EU Smart Plug sägs ha såväl över­het­tningssky­dd samt över­be­last­ningssky­dd för ökad säk­er­het. Utöver det­ta ska du även kun­na få ut detal­jer­ad ström­för­brukn­ing som hjälper dig att hål­la koll på ener­gitju­var­na i hemmet.

Priset uppges lan­da kring $30.00 och den lär väl dyka upp inom kort hos de sven­s­ka återförsäljarna.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer