Smarta Hem

Arlo släpper ny liten inomhuskamera

Kompatibel med Google Assistent, Amazon Alexa and IFTTT

Det är brå­da dagar på CES2021 och välkän­da före­taget Arlo lig­ger inte på lat­si­dan. De har släppt lite oli­ka nyheter, både hård­vara i form av dör­rvide­or­ingk­loc­ka samt stöd för Apple HomeKit.

Arlo Essen­tial Indoor Cam­era är en ny, liten inomhuskam­era som kom­mer i två färg­er. Den sto­ra nyheten med den­na kam­era är att den har ett inbyg­gd integritetssky­dd som i avlar­mat läge täck­er hela kam­er­alin­sen. Det­ta innebär att inga inspel­ningar sker, ingen rörelse detek­teras och ljudet stängs av. För att aktivera dessa funk­tion­er igen behöver du göra det­ta via Arlo-appen eller star­ta en liveström i appen alter­na­tivt sät­ta kam­er­an i lar­mat läge.

Essen­tial Indoor Cam­era har 1080p HD video, 130° syn­fält, rörelse- och ljud­de­tek­tor samt tvåvägskom­mu­nika­tion. Kam­er­an är kom­pat­i­bel med Google Assis­tent, Ama­zon Alexa och IFTTT.

Den har för övrigt förärats med utmärkelsen 2021 CES Inno­va­tion Award Hon­orees i kat­e­gorin Smar­ta hem.

Det finns i skri­vande stund inga uppgifter om pris eller till­gäng­lighet. Ej heller fler tekniska speci­fika­tion­er har dykt upp men så snart dessa blir till­gäng­li­ga återkom­mer vi.

Käl­la: CES

Kommentarer