Smarta Hem

Assa Abloy lanserar nya lås

Linus Yale

Assa Abloy som är ägare bakom August och Yale har nu lanser­at nya lås till både den amerikan­s­ka och europeiska mark­naden.

Assa Abloy har haft det smar­ta låset August på den amerikan­s­ka mark­naden och på den europeiska mark­naden har Yale var­it det sto­ra. Nu väl­jer Assa Abloy att pre­sen­tera helt nya lås som ska vara kom­pat­i­bla med Ama­zon Alexa, Google Assis­tant, Apple Home­K­it, Airbnb and IFTTT. Det är ver­sion num­mer fyra av August-låse och den­na ver­sion innehåller ett wi-fi chip så det går att kop­pla upp låset direkt till nätver­ket utan att behö­va använ­da en bryg­ga. Låset är även 45% min­dre än den tidi­gare ver­sio­nen. Dock har bat­ter­i­ti­den bliv­it något säm­re, från ver­sion tres 6 månad­er klarar nu ver­sion fyra bara av 3–6 månad­er.

august lock

August låset är av mod­ellen som fästes på insi­dan av dör­ran över vre­det. Det­ta så att du inte behöver byta ut låskista och allt utan kan behål­la ditt orig­i­nal­lås. Det nya låset från Yale är av sam­ma mod­ell som det nya låset från August, men kom­mer gå under Yales namn, vara utfor­mat för att pas­sa så mån­ga av de europeiska dör­rar­na som möjligt och gå under nam­net Linus. Linus-låset kom­mer utan wi-fi mod­ul och kräver allt­så en bryg­ga för att kun­na kop­pla upp mot nätver­ket. Yale pas­sar även på att lansera med­i­cin­skåp, kas­sas­kåp och en lever­anslå­da som alla tre är upp­kop­plade och funger­ar mot det smart hem­met.

https://youtu.be/RjS9nPA1oiI

Via: TechCrunch

 

Kommentarer