Nyheter

Barn är barn — överlistar Apples begränsningar

Underskatta inte dom små liven!

I den senaste upp­da­terin­gen till iOS 12 så tillkom en funk­tion som har bliv­it hyl­lad av föräl­drar världen över och den kallas “Skärmtid”. Funk­tio­nen funger­ar så att föräl­drar kan bestäm­ma hur myck­et tid deras barn får spendera fram­för vis­sa spel och appar i tele­fo­nen och när den tiden är slut så kan man inte län­gre använ­da appar­na.

Flera upp­giv­na föräl­drar har nu letat sig ut på Red­dit och Apples sup­port-forum och skriv­er att deras barn har knäckt “låset” och ett av dom van­li­gaste tillvä­gagångssät­ten är helt enkelt att stäl­la till­ba­ka klock­an på tele­fo­nen. Det går även att lösa det hela genom att radera en app eller ett spel som har skärm­be­grän­sning för att sedan lad­da ned det igen i App Store under tidi­gare ned­lad­dade appar och spel. Sen kan man fort­sät­ta spela i lugn och ro och föräl­drar­na vet ingent­ing.

Apple har med störs­ta san­no­likhet fått reda på det­ta och det skulle vara förvå­nande om inte det­ta åtgär­das i en kom­mande upp­da­ter­ing.

Via Busi­nessIn­sid­er

Kommentarer