Apple

Bättre stöd för handskrift bland nyheterna i iPadOS 14

Newton, is that you?

Nu är årets WWDC keynote avs­lu­tad och vi har fått se mas­sor av nyheter för samtli­ga Apples oper­a­tivsys­tem. Här är de störs­ta nyheter­na i iPa­dOS 14.

Föru­tom flera av funk­tion­er­na som iPhone ock­så fick, som t.ex. den nya hem­skär­men, så har även några iPad-speci­fi­ka funk­tion­er intro­duc­er­ats.

Omdes­ig­nade appar
Bilder, Musik och Fil­er och flera andra av Apples appar för iPad har upp­dat­er­ats med ett nytt sid­ofält, likt de vi länge haft i MacOS.

För­bät­trat stöd för hand­skrift med Apple Pen­cil
iPa­dOS kan nu äntli­gen analy­sera hand­skriv­na anteck­ningar men i sann Apple-anda tar de allt ett steg län­gre. Bl.a. kom­mer du att kun­na mark­era hand­skriv­en text som om den vore mask­in­skriv­en, för att fly­t­ta, redi­g­era eller kopiera den. Du kan även skri­va med Apple Pen­cil direkt i vilket textfält som helst så kom­mer iPa­dOS att kon­vert­era tex­ten till mask­in­skriv­en.
MEN! Inget stöd för sven­s­ka…

Sök
En nytt uni­versell sök­funk­tion som låter dig söka bland fler sak­er och med en ny kom­pakt design.

AR-kit
En ny ver­sion av AR-kit där fokus fram­förallt är på för­bät­trat stöd för den LiDAR-sen­sor som finns i senaste ver­sio­nen av iPad Pro, och som kom­mer finnas i de iPhones som Apple släp­per senare i år.

Kommentarer