Nyheter

Betydligt dyrare med Voi Pass-abonnemang i Stockholm än i Malmö

Och Göteborg

När Voi inför möj­ligheten till månadsabon­ne­mang är det bety­dligt dyrare att använ­da det i huvud­staden än i Malmö och Göteborg.

Voi Pass ger oss möj­lighet att åka hur myck­et elspark­cyk­lar vi vill från Voi i anti­n­gen 24 tim­mar eller i hela 30 dagar.

Priset för 30 dagar skil­jer sig rejält. För Malmö­bor och Göte­bor­gare blir priset 399 kro­nor medan Stock­hol­mare får beta­la hela 599 kro­nor. Voi bekräf­tar via sin sup­port att det stäm­mer och baseras på vilken adress du har. Malmö­bor får allt­så inte förhöjd avgift bara för de råkar befinna sig i Stock­holm för stunden.

Lustigt nog kostar det lika myck­et att ha den i ett dygn i Malmö och Stock­holm, 129 kro­nor medan i Göte­borg kan man sick­sac­ka mel­lan reg­n­drop­par­na för 99 kro­nor per dygn.

Voi Pass

Voi Pass har inga begrän­sningar i antal åktur­er för den peri­o­den du beta­lar för men om du använ­der en elspark­cykel i mer än 45 minut­er på en tur så får du bör­ja beta­la min­ut­pris fram tills du avs­lu­tar boknin­gen. Voi Pass finns förnär­varande i Stock­holm, Malmö och Göteborg.

Läs ock­så bil­li­gaste sät­tet att “äga” en elspark­cykel.

Kommentarer