Recensioner

Cykeldelning för cykelägare

Smart cykellås från iShare

The­iShare har bör­jat göra verk­lighet sin bril­jan­ta idé om att dela med sig av sin cykel. Att sto­ra före­tag har hyrt ut cyk­lar har fun­nits länge men Junaid Joosani bakom The­iShare vill att även vi som äger cyk­lar ska kun­na låna ut våra dem. 

The­iShare har i dagsläget egna cyk­lar i Upp­lands Bro som ingår i en del­ningspool och fler platser är plan­er­ade framöver.

The­iShare har tre oli­ka lås att väl­ja mel­lan beroende på behov. Det förs­ta är ett helt van­ligt bygel­lås, det andra är ett ked­jelås där båda ked­jeän­dar­na fäster i låsanord­ning och det tred­je är en lik­nande kon­struk­tion men med vajer istäl­let för kedja.TheIshare smart lås

Vi har tes­tat ked­jelåset men oavsett låsanord­ning så är funk­tio­nen den sam­ma. Inga nyk­lar behövs utan istäl­let är det via appen Rekis som vi lås­er upp. iShare har släppt ett öppet SDK vilket gör att andra utveck­lare kan byg­ga appar som funger­ar med låset. Låset dri­vs med tre AAA bat­terier och har en beräk­nad livs­längd på 6 månader.

När vi först star­tar appen och aktiver­ar låset så reg­istr­eras låset till vårt kon­to. Genom att sedan öpp­na appen och scan­na QR-koden på låset så kom­mu­nicer­ar tele­fo­nen till låset att nu är det dags att låsa upp. Det går även att låsa upp genom att knap­pa in ett num­mer som står på låset i appen.

TheIshare smart lås

När vi sedan lås­er låset så tryck­er vi på den enda knap­pen som finns på låset och vi får ett högt pip till svar att låset nu är låst. Under tiden som vi cyk­lar så kom­mu­nicer­ar låset och appen med varan­dra och vi kan se hur långt vi har cyk­lat och var vi senast ställde cykeln. Så bor­ta är dagar­na som vi behöver åter­ska­pa gårda­gen för att hit­ta till­ba­ka till vår cykel.

TheIshare smart lås

TheIshare smart lås

Bild 1 och 2 från vän­ster är hur ägaren ser låset. Bild 3 och 4 från vän­ster är hur vår vän ser appen

Så långt så är vi nöj­da med att äntli­gen få ha ett smart lås till vår cykel och även om det är mar­gin­ellt mer tid vi får läg­ga på att ploc­ka upp mobil­tele­fo­nen och öpp­na appen för att scan­na än att ta fram cykel­ny­ck­lar­na så kom­mer vi i alla fall inte tap­pa bort mobilen lika ofta som cykel­ny­ck­eln. Vi tes­tar att låna ut vår cykel till vår vän som efter att han lad­dat ner appen, reg­istr­erat sig så vi kan läg­ga till hon­om för just det här låset. Då har vi delat med oss vad som kan ses som en elek­tro­n­isk nyck­el till hon­om. Han får då se var cykeln står någon­stans på en kar­ta och kan låsa upp den när han väl är vid den. Använ­der någon annan cykeln så mark­eras cykeln som röd.

Låset har en IP-klass­ning på IP55 vilket bety­der att låset är spol­säk­ert och minst ska klara av att spo­las med 12,5 liter vat­ten per min­ut med ett tryck av 100 kPa. I appen går det att slå på larmljud. Det bety­der att vid förs­ta reg­istrering av vibra­tioner eller att någon pil­lar på låset så ger låset ifrån sig ett högt pip. Upphör inte det­ta så sät­ter larmet igång. Larmet i sig är hela 110 dB så när vi tes­tade just lar­mde­len så gjorde vi det på vår egen gård.

Recension: theishare chain lock

Detaljer

Det går att köpa låset direkt från iShare för 640 kr. Alla teknikveckans läsare får även 30% rabatt på låset med koden "teknikveckan"

Sammanfattning

Äntligen ett smart lås för våra cyklar. Robust och med inbyggt larm och lång batteritid. Extra plus i kanten för att kunna se var vi ställt vår cykel och för att kunna dela ut nycklar till låset. Med en prislapp som konkurrerar med vanliga dumma lås så är det för oss är ett givet köp.

Betyg: 4.5 / 5

Kommentarer