Recensioner

Cykeldelning för cykelägare

Smart cykellås från iShare

The­iShare har bör­jat göra verk­lighet sin bril­jan­ta idé om att dela med sig av sin cykel. Att sto­ra före­tag har hyrt ut cyk­lar har fun­nits länge men Junaid Joosani bakom The­iShare vill att även vi som äger cyk­lar ska kun­na låna ut våra dem. 

The­iShare har i dagsläget egna cyk­lar i Upp­lands Bro som ingår i en del­ningspool och fler platser är plan­er­ade framöver.

The­iShare har tre oli­ka lås att väl­ja mel­lan beroende på behov. Det förs­ta är ett helt van­ligt bygel­lås, det andra är ett ked­jelås där båda ked­jeän­dar­na fäster i låsanord­ning och det tred­je är en lik­nande kon­struk­tion men med vajer istäl­let för kedja.TheIshare smart lås

Vi har tes­tat ked­jelåset men oavsett låsanord­ning så är funk­tio­nen den sam­ma. Inga nyk­lar behövs utan istäl­let är det via appen Rekis som vi lås­er upp. iShare har släppt ett öppet SDK vilket gör att andra utveck­lare kan byg­ga appar som funger­ar med låset. Låset dri­vs med tre AAA bat­terier och har en beräk­nad livs­längd på 6 månader.

När vi först star­tar appen och aktiver­ar låset så reg­istr­eras låset till vårt kon­to. Genom att sedan öpp­na appen och scan­na QR-koden på låset så kom­mu­nicer­ar tele­fo­nen till låset att nu är det dags att låsa upp. Det går även att låsa upp genom att knap­pa in ett num­mer som står på låset i appen.

TheIshare smart lås

När vi sedan lås­er låset så tryck­er vi på den enda knap­pen som finns på låset och vi får ett högt pip till svar att låset nu är låst. Under tiden som vi cyk­lar så kom­mu­nicer­ar låset och appen med varan­dra och vi kan se hur långt vi har cyk­lat och var vi senast ställde cykeln. Så bor­ta är dagar­na som vi behöver åter­ska­pa gårda­gen för att hit­ta till­ba­ka till vår cykel.

TheIshare smart lås

TheIshare smart lås

Bild 1 och 2 från vän­ster är hur ägaren ser låset. Bild 3 och 4 från vän­ster är hur vår vän ser appen

Så långt så är vi nöj­da med att äntli­gen få ha ett smart lås till vår cykel och även om det är mar­gin­ellt mer tid vi får läg­ga på att ploc­ka upp mobil­tele­fo­nen och öpp­na appen för att scan­na än att ta fram cykel­ny­ck­lar­na så kom­mer vi i alla fall inte tap­pa bort mobilen lika ofta som cykel­ny­ck­eln. Vi tes­tar att låna ut vår cykel till vår vän som efter att han lad­dat ner appen, reg­istr­erat sig så vi kan läg­ga till hon­om för just det här låset. Då har vi delat med oss vad som kan ses som en elek­tro­n­isk nyck­el till hon­om. Han får då se var cykeln står någon­stans på en kar­ta och kan låsa upp den när han väl är vid den. Använ­der någon annan cykeln så mark­eras cykeln som röd.

Låset har en IP-klass­ning på IP55 vilket bety­der att låset är spol­säk­ert och minst ska klara av att spo­las med 12,5 liter vat­ten per min­ut med ett tryck av 100 kPa. I appen går det att slå på larmljud. Det bety­der att vid förs­ta reg­istrering av vibra­tioner eller att någon pil­lar på låset så ger låset ifrån sig ett högt pip. Upphör inte det­ta så sät­ter larmet igång. Larmet i sig är hela 110 dB så när vi tes­tade just lar­mde­len så gjorde vi det på vår egen gård.

Sammanfattning

Äntli­gen ett smart lås för våra cyk­lar. Robust och med inbyg­gt larm och lång bat­ter­i­tid. Extra plus i kan­ten för att kun­na se var vi ställt vår cykel och för att kun­na dela ut nyck­lar till låset. Med en pris­lapp som konkur­rerar med van­li­ga dum­ma lås så är det för oss är ett givet köp.

Det går att köpa låset direkt från iShare för 640 kr. Alla teknikveck­ans läsare får även 30% rabatt på låset med koden “teknikveck­an”

Teknikveckan rekommenderar starkt

Kommentarer