Recensioner

Deco M9 Plus — mesh för vanligt folk

Bekymmersfritt och enkelt
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Nätverk är något som inte alltid är fel­fritt eller under­hålls­fritt och vis­sa älskar att grä­va ned sig och lära sig allt om det medans andra tyck­er att test­bilden på SVT är mer under­hål­lande.

Vi har tes­tat Deco M9 Plus från TP-link där du som är en glad amatör utan prob­lem kan kom­ma igång och få sta­bilt inter­net i hela hem­met. Själ­va instal­la­tio­nen är busenkel och efter att vi har kop­plat in den förs­ta enheten i hem­met så lad­dar vi ned deras app och går igenom instal­la­tion­sprocessen. Vi läg­ger därefter till våra andra två enheter och på unge­fär 10–15 minut­er är allt klart och vi är igång. Var­je enhet har två eth­er­net­por­tar på bak­si­dan där vi kan kop­pla in dator­er eller annan utrust­ning som vi vill anslu­ta med kabel. Ofta så har man ofta en router med flera eth­er­net-por­tar där man sam­lar alla hub­bar och även kop­plar in eventuel­la switchar och sen meshar man vidare. Här kan det bli prob­lema­tiskt om vi har myck­et sak­er som ska kop­plas in med kabel. En av M9-enheter­na är inkop­plade direkt till nätet och ager­ar router men eth­er­net-utta­gen på de två M9-enheter­na får egentli­gen bara en WiFi-upp­kop­pling via kabel. Det kan ock­så bli prob­lema­tiskt om man har patchk­a­bel i väggen från en cen­tral som skickar ut inter­net vill var­je rum när var­je enhet bara har två eth­er­netk­ablar.

Deco M9 Plus har en trevlig design som enkelt smäl­ter in i hem­met och det är kul att de har tänkt på det för vis­sa mesh-lös­ningar är långt ifrån vack­ra. Testet utfördes i en lägen­het på 105 kvadrat och vi hade bra mot­tagn­ing över­allt i hem­met och all form av kon­fig­u­ra­tion sköts via deras app. I appen skaf­far vi ett molnbaser­at kon­to så vi kan alltid hål­la koll på nätver­ket oavsett vi är hem­ma eller på annan ort. Det går även att pri­or­it­era hastigheten på oli­ka enheter direkt i appen om man sit­ter på en lina som kräver att pri­or­itet behövs. Det går även att sät­ta fil­ter så vis­sa enheter inte kan sur­fa in på vis­sa sidor eller om man vill att de inte ska ha inter­net efter ett visst klock­slag. I appen kan vi var­je månad få en rap­port där vi ser exakt hur mån­ga enheter som är anslut­na och vil­ka sidor som är de mest besök­ta i hushål­let.

Tyck­er man som högs­ta hönset i hushål­let att det­ta är lite integritet­skränkande så går funk­tio­nen att stän­ga av. På det sto­ra hela så bjud­er appen på flera smar­ta funk­tion­er och att admin­istr­era allt via mobilen funger­ar förvå­nans­värt bra. Deco M9 bjud­er på ett sta­bilt nät där vi får bra hastigheter i hela hem­met men ju när­mare en bassta­tion vi är desto bät­tre blir det, så det är vik­tigt att plac­era ut dessa rätt i hem­met. Deco M9 är ett rik­tigt bra mesh för per­son­er som inte orkar, har lust eller har kun­skapen att kon­fig­ur­era myck­et själv. Pris­lap­pen för ett trepack lig­ger på ca 3 800 kro­nor.

Reklam: Kör dina Deco M9 Plus hos Web­hallen

Kommentarer