Apple

EU har beslutat att granska Apple

Efter att Spotify har klagat på deras villkor och regler

Spo­ti­fy anmälde Apple till EU-kom­mis­sio­nen för­ra året och nu är det fler app­til­lverkare som sagt till på skarpen.

Det hand­lar om att Apple tar 30 pro­cent av försäljnin­gen i App Store, sam­tidigt som de har ett för­bud som säger att före­tag som Spo­ti­fy inte får ta betalt direkt av kun­den om de anslu­tit sig via App Store. Efter­som Apple inte bara vill ha betalt för att få synas på deras plat­tform utan även konkur­rerar med eget innehåll och tjän­ster så ska det­ta granskas i Brys­sel. Det är Apples vil­lkor som ska granskas och sam­tidigt ska det ses över om betaltjän­sten Apple Pay strid­er mot EU:s konkur­ren­sre­gler.

Käl­la: Finan­cial Times

Kommentarer