Apple

EU-kommisionen slår ner hårt på Apple Music

Vs Spotify

Apple Music har en särställ­ning på mark­naden och det gillar inte EU.

EU-kom­mi­sio­nen, det närm­s­ta vi kom­mer en europeisk regering, har granskat den kri­tik som fram­förallt Spo­ti­fy har rik­tat mot Apple om att de miss­brukar sin ställ­ning på mark­naden när det kom­mer till Apple Music.

Kri­tiken har var­it att Apple äger både infra­struk­turen för att dis­tribuera appar sam­tidigt som man konkur­rerar med Spo­ti­fy och andra genom Apple Music. Fram­förallt att Spo­ti­fy behöver beta­la ett arvode till Apple för att ta betalt genom App Store medans Apple Music inte har det problemet.

Kom­misonär Marg­erthe Vestager med ans­var för EUs konkur­rens­frå­gor samt ans­var för att Euri­opa är rus­tat för den dig­i­ta­la tid­såldern, som det så vack­ert het­er, håller med. I en Tweet skriv­er hon:

Om det bety­der att Apple får böta för konkur­ren­shäm­mande verk­samhet eller om det bety­der att de måste öpp­na upp App Store i Europa åter­står att se. Avgiften som Spo­ti­fy måste beta­la är 30% förs­ta året och 15% för prenu­mer­a­tioner som löper år 2 och framåt.

För när­varande går det ej att teck­na Spo­ti­fy-prenu­mer­a­tioner via iOS-appen och vi blir inte heller hän­visade till att ska­pa kon­tot någon annanstans.

Kommentarer