Smarta Hem

Eufy släpper stöd för HomeKit till nya kamerorna

Även HomeKit Secure Video blir tillgängligt via uppdateringen

Före­taget Anker med sitt brand eufy pre­sen­ter­ade för ett tag sedan ett par myck­et intres­san­ta och prisvär­da säk­er­het­skameror med fler­talet smar­ta funk­tion­er. I natt släpptes en upp­da­ter­ing som ger stöd för Apple Home­K­it och Home­K­it Secure Video.

Upp­da­terin­gen sker automa­tiskt om den­na inställ­ning är gjord eller manuellt då kam­er­ans firmware upp­dat­eras. Därefter blir det möjligt att väl­ja om man vill ha in kameror­na i Home­K­it via valet “Home­K­it Por­tal” i appens inställ­ningar för kam­er­an. Aktuellt firmware ska vara 2.0.6.9.

eufy Indoor Camera 2k Pan & Tilt

Kameror­na, som finns i två vari­anter — en enklare och en med Pan & Tilt-funk­tion har båda 2K-upplös­ning och 8x zoom samt mörk­erseende. Ver­sio­nen med Pan & Tilt erb­jud­er 360° horison­tell rota­tion och 100° ver­tikal jus­ter­ing så det är fullt möjligt att täc­ka upp större delar av ett rum med den­na. Dessu­tom finns det möj­lighet i den­na mod­ell till rörelsespårn­ing, att kam­er­an föl­jer en per­son medan den­na rör sig i rummet.

Du kan köpa eufy Indoor Cam­era för £39,99 hos Ama­zon UK.
Vill du hellre ha Pan & Tilt-ver­sio­nen går den­na lös på £49,99 hos Ama­zon UK.

OBS! Det vis­ar sig just nu att en del kameror inte kom­mer vidare till aktiver­ing i Apple Home­K­it via eufy Secu­ri­ty appen vilket rap­porter­ats om på oli­ka hem­si­dor och forum. Även under­teck­nad upplever sam­ma prob­lem så vi hop­pas på en snabb fix av den­na bugg.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer