Smarta Hem

Eve Window Guard håller koll på ditt fönster

Ha koll på om fönstret är öppet, stängt eller i vädringsläge

Tys­ka före­taget Eve som tillverkar pro­duk­ter för Apple Home­K­it upp­dat­er­ar sin app och råkar läc­ka en ny pro­dukt vid namn Eve Win­dow Guard.

Det­ta är tydli­gen en pro­dukt som det talats om i ett par år men som sedan föll i glöm­s­ka. Nu har Eve i var­je fall pub­licer­at pro­duk­ten på sin hem­si­da. Det rör sig om en sen­sor med inbyg­gt inbrottssky­dd och den­na kan mon­teras i fön­ster­ra­men för ökad säk­er­het i ditt hem. Pro­duk­ten är ett samar­bete med ett annat tyskt före­tag EIMSIG och priset förvän­tas lan­da på €149,95 för dig som bör­jat fun­dera på att införskaf­fa en eller flera.

Eve Wndow Guard produkt

Sen­sorn kan självk­lart inklud­eras i oli­ka sce­nario och för dig som vill sova med fön­stret i vädringsläge så kan det­ta ändå vara en del av ditt skalsky­dd vilket innebär att om någon försök­er öpp­na det så kan din belysning tändas.

Känner av fönstrets läge

Den kän­ner av om ditt fön­ster är stängt, öppet eller tiltat och kan dessu­tom detek­tera glaskross vilket ju är ytterli­gare en fördel. Kom­bin­era med en Eve Ther­mo så sänks tem­per­a­turen om fön­stret öpp­nas (vilket i sig ock­så går att göra med Eve Door & Win­dow Sensor.

Desig­nen på sen­sorn innebär att den kan byg­gas in i vis­sa fön­sterkar­mar, allt beroende på vilken typ dessa är av. Eve Win­dow Guard installeras med 4 skru­var och sägs pas­sa de fles­ta fön­ster av europeisk standard.

Eve Home har nu en gan­s­ka bred port­följ av sen­sor­er som kan hjäl­pa dig att hål­la koll på ditt hem om faran skulle vara framme. Det är inte så länge sedan de släppte sin Eve Water Guard vilken är en väldigt trevlig pro­dukt den också.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer