Nyheter

Facebook introducerar hashtags

4

Det som bara var­it en tids­frå­ga har nu satts i rull­ning: Face­book imple­menter­ar hash­tags. Twit­ter har haft det länge, likaså det numera Face­book-ägda Insta­gram, och nu är det allt­så dags för alla de hun­dratals miljon­er Face­book-använ­dare att kun­na använ­da etiket­ter i sta­tusup­p­da­teringar, kom­mentar­er, bildbeskrivningar med mera. Ett num­merteck­en följt av ett ord, exem­pelvis #ArraySE, blir pre­cis som på Twit­ter en automa­tisk hash­tag som både blir sök­bar och klickbar.

Det­ta är enligt Face­book ett förs­ta steg i att för­bät­tra för använ­dare att kun­na få en överblick om vad som hän­der i världen och vad folk pratar om. Face­books imple­men­ta­tion av hash­tags består dels av klick­bara sådana i exem­pelvis sta­tusup­p­da­teringar, men ock­så från upp­da­teringar och poster som skickas till din Face­book från andra ställen, exem­pelvis Spo­ti­fy och Insta­gram. Det kom­mer ock­så gå att söka efter hash­tags i det glob­ala sökfältet.

Klickar du på en hash­tag tas du till ett flöde som innehåller poster med just det ämnet. Hur bre­da dessa flö­den blir rent geografiskt är ännu oklart, men som van­ligt bestäm­mer du själv syn­ligheten för dina upp­da­teringar, även när du postar direkt i ett hashtag-flöde.

Ännu verkar funk­tion­aliteten inte ha rul­lats ut till alla använ­dare, men förvän­tas göra det de närm­s­ta veck­o­r­na. Inom veck­or och månad­er kom­mer hash­tagsys­temet att byg­gas ut med bland annat trendlis­tor och inte­grering med Face­book Insights.

VIA: THE VERGE
KÄLLA: FACEBOOK

Kommentarer