Nyheter

FBI tvingar misstänkt att låsa upp sin iPhone med Face ID

Face off

För förs­ta gån­gen i his­to­rien så har FBI tvin­gat en per­son som är mis­stänkt för ett brott att låsa upp sin iPhone med hjälp av Face ID.

Det var 10 augusti när FBI sök­te igenom Grant Michal­skis hus i Colum­bus som de rik­tade tele­fo­nen mot hans ansik­te för att trig­ga igång Face ID.

FBI har tidi­gare använt Touch ID på lik­nande vis när de tvin­gat per­son­er att låsa upp sina tele­fo­nen med fin­gret, FBI har till och med 3D-print­at per­son­ers fin­ger­avtryck för att kom­ma in i iPhones.

Apple har notoriskt vägrat att ska­pa en så kallad bakdörr i iOS för myn­digheter att använ­da sig av. Har tele­fo­nen stängts av mel­lan det att den används och att myn­digheter­na får tag på den så räck­er varken Face ID eller Touch ID till för att låsa upp tele­fo­nen, utan då krävs enhetens lösenord. iOS är upp­byg­gt på så sätt att Apple inte kan kom­ma åt en använ­dares data på iPhone utan lösenordet.

Så hur gick det för Gran Michal­skis då? — Jo nu är han häk­tad och  mis­stänkt för ped­ofili och sex­uel­la över­grepp mot barn.

engad­get

Kommentarer