Android

Fiat 500 3+1 en LITE större liten bil

Fiat 500 från kultikon till elbil

Med senaste Fiat 500 mod­ellen installer­ades ett bak­säte som var väldigt svårt att kom­ma till. Efter att kri­tik­er­na fått sina röster hör­da så valde Fiat en lös­ning som kan få ögonbryn att höjas.

Fiat 500 (1936–    )

Fiat 500 är en kult­förk­larad bil tack vare bland annat med­verkan i flera filmer och är dessu­tom väldigt efter­trak­tad i Ital­ien (som är Fiats ursprungs­land) för att den är liten och smidig. Mod­ellen har tillverkats från 1936 och bliv­it ned­lagd och pånyt­tfödd flera gånger sedan dess.

Fiat 500 (2021)

Med kraven på biltil­lverkare och önskemål från kun­der­na om att göra bränslesnåla bilar har nu Fiat valt att elek­tri­fiera 500:an. Dessu­tom har man gjort en speciell lös­ning, inspir­erad av Fiat 500 från 1957. Det­ta då tidi­gare kun­der och kri­tik­er inte var­it nöj­da med bak­sätets utformn­ing eller rättare sagt in och ut steg från bak­sätet. Fiat har valt att hän­ga en liten dörr med gångjär­nen bakom dör­ren istäl­let för fram­för för att kun­na hål­la vik­ten nere och för att hål­la desig­nen ren. Nyaste mod­ellen har för­längts med 6cm för att få plats med dör­ren och den nya dri­vli­nan.

 

Den nya dör­ren ger ett speciellt intryck men gör även bilen väldigt rym­lig och ljus invändigt. Den lil­la dör­ren ökar vik­ten på bilen med 30kg. Dock utan att påver­ka köre­gen­skaper eller för­bruknin­gen. Om den­na bil någon­sin kom­mer till län­der med vän­ster­trafik åter­står att se men som det är just nu så skulle bakdör­ren som endast finns på höger­si­dan innebära att man kliv­er rakt ut i trafiken.

Eldrift

Bilen kom­mer att finnas med alter­na­tivet 100% som enligt Fiats beräkningar bör räc­ka med upp till 460km i ren stad­strafik och 320km blandad körn­ing.

Interiör

Insi­dan av nya 500:an är avskalad och består av en 7″ skärm för föraren och en 10,25″ skärm för info­tain­ment sys­temet. Det­ta sys­tem stöd­jer både Apple CarPlay och Android Auto. Samt GPS nav­i­ga­tion med ständigt upp­dat­er­ad trafik­in­for­ma­tion som även visas i den lil­la dis­playen.

Pris och tillgänglighet

Priset på den nya Fiat 500 kom­mer att vara 409.900 kr för den cabri­o­let-ver­sio­nen och 384.900 kr för sedan-ver­sio­nen. Den nya mod­ellen som går under benämnin­gen “la pri­ma” kom­mer att tillverkas jäm­sides med föregående mod­ell som kom­mer få benämnin­gen Clas­sic.

Kommentarer