Smarta Hem

Framtida produkter från Nanoleaf får Thread

Blir 2021 året då vi får se Thread ta plats på allvar?

Före­taget Nanoleaf som är kän­da för sina färggla­da ljus­pan­el­er tillverkar även andra typer av ljuskäl­lor. Under hösten för­ra året lanser­ade de en ny kollek­tion av ljuskäl­lor under nam­net Nanoleaf Essen­tials och nytt här var att dessa har stöd för Thread.

Nu har Nanoleaf med­de­lat att alla deras framti­da pro­duk­ter kom­mer att ha Thread som stan­dard. De pro­duk­ter som släppts tidi­gare är en led-strip och en ljuskäl­la för E27 och båda har stöd för Thread. Dessa pro­duk­ter i kom­bi­na­tion med t ex en Home­Pod mini meshar och bidrar till en sta­bi­lare och fram­förallt snab­bare upp­kop­pling när du använ­der Apple Home­K­it. Thread meshar och ser till att enheter­na alltid har kon­takt med varan­dra vilket innebär att det inte förekom­mer någon för­dröjn­ing eller att pro­duk­ter­na blir onåbara. Då pro­duk­ter­na som har stöd för Thread även meshar behöver du inte oroa dig för dålig räck­vidd i ditt hem vilket kan vara fal­l­et idag, speciellt om du har pro­duk­ter som använ­der Blue­tooth. En annan fördel är att du inte behöver någon hubb för pro­duk­ter­na utan det räck­er med en enhet som funger­ar som “Bor­der router” vilket är pre­cis vad Home­Pod mini gör.

Nanoleaf Thread

Du kan läsa mer om Thread och Nanoleaf här eller  ta del av vår guide om Thread som pub­licer­ats tidigare.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer