Android

G‑pay är på väg att få ny funktion och UI

Nu slipper ni slåss om vem som ska betala

Brukar det bli prob­lem om du är ute med vän­ner eller kol­le­gor om vem som ska beta­la?

G‑pay

Google Play eller G‑pay som det även kan förko­r­tas är en app där använ­dare kan läg­ga in sina betalko­rt (om det stöd­ja av utgi­varen). Det­ta kan sedan använ­das till­sam­mans med NFC för att beta­la på de betal­ter­mi­naler som har kon­tak­tlös betal­ning aktiver­ad, det som i dagligt tal brukar kallas för blipp.

Nytt UI

Google håller just på med ett nytt UI (User inter­face) för att göra appen lättare att använ­da och snyg­gare. Allt för att använ­daren ska få en bät­tre upplevelse. Appen kom­mer även att erb­ju­da en speciell bak­grund efter vilket land man är i för att man ska kän­na sig mer välkom­men.

Här visas vad kun­der­na i Sin­ga­pore har som bak­grund på G‑pay.

Ny funktion

Just nu håller en ny funk­tion på att rul­las ut på prov. Tyvärr är det inte i närheten av oss utan kom­mer att rul­las ut i Sin­ga­pore som förs­ta land men sedan spri­das vidare ut i världen.

Den nya funk­tio­nen är att man kan göra grup­per för att beta­la tillsammans,“split the bill” kallas funk­tio­nen. Det skall även bli möjligt att bestäl­la mat och boka bio­bil­jet­ter via appen.

 

För att in inspir­era män­niskor till att använ­da appen kom­mer Google med virtuel­la cash­back “skraplot­ter” som man får om man hand­lar för upp­sat­ta krav eller får in nya per­son­er i G‑pay sam­varon.

Kommentarer