Smarta Hem

Genvägsknapp för Trådfri officiellt ute i det fria

Snelkoppelknop när den är som bäst

Gen­vä­gar verkar vara det nam­net som IKEA väl­jer att döpa den funk­tion som kom­mer oss aktivera oli­ka ruti­n­er i IKEA Home Smart-sys­temet. Exem­pelvis en knapp­tryck­n­ing för att släc­ka lam­por­na och låta Fyr­tur-gar­diner­na gå ner. Eller var­för inte en god­mor­gon-knapp som tar upp gar­diner­na, tän­der lam­por­na allde­les för starkt och sät­ter igång ström­brytaren till kaf­fekokaren?

Nam­net får vi genom att över­sät­ta Snelkop­pel­knop, som är det ned­er­länd­s­ka nam­net på pro­duk­ten, till sven­s­ka som då blir det Gen­vägsknapp. På Engel­s­ka ver­sio­nen av sam­ma lands webb­si­da het­er det Short­cut but­ton.

Priset lan­dar på 7.99 euro vilket torde vara gan­s­ka så exakt 79 kro­nor. Vi kom­mer kun­na väl­ja oli­ka sym­bol­er för att rep­re­sen­tera vad var­je enskild knapp skall göra.

Genvägsknapp

Gate­wayn är ett krav för att få ihop allt­ing. Än så länge syns den inte på sven­s­ka webb­si­dan. Home smart-appen behöver få sig en upp­da­ter­ing för att vi skall kun­na använ­da knap­pen då någon sådan funk­tion­alitet inte finns i dagsläget, ens virtuellt.

Kommentarer