Smarta Hem

Google lägger ner Android Things

Idén om ett eget operativsystem för smarta produkter lyfte aldrig

Google har med­de­lat att de stänger ner sitt pro­jekt Android Things som var tänkt att bli en plat­tform för det smar­ta hem­met och andra pro­duk­ter som kop­plas upp på ett eller annat sätt. Den 5 jan­u­ari 2021 ger man upp det­ta pro­jekt som pre­sen­ter­ades i feb­ru­ari 2019 vilket innebär att man gav upp rel­a­tivt snabbt.

Android Things var tänkt att bli ett oper­a­tivsys­tem för oli­ka typer av IoT-pro­duk­ter. På resans väg ändrade man fokus och lät plat­tfor­men bli ett oper­a­tivsys­tem för hög­ta­lare och dis­play­er vilket kunde använ­das av oli­ka tillverkare. Plat­tfor­men slu­tar att ta emot nya pro­jekt om ett par veck­or och utveck­lare kan fort­sät­ta att använ­da plat­tfor­men för att skic­ka ut upp­da­teringar till exis­terande pro­jekt i ytterli­gare ett år. Den 5 jan­u­ari 2022 släcks plat­tfor­men ner helt och alla uppgifter, pro­jekt och lagrad data raderas då.

Det anmärkn­ingsvär­da här är att inte ens Google själ­va lanser­ade någon pro­dukt som använde Android Things så kanske de hade svårt att tro på idén från bör­jan. Den som vill läsa mer om det kan hit­ta vik­tig infor­ma­tion på Googles egna utveck­lar­si­da för Android Things.

Käl­la: Engad­get

Kommentarer