Spel

Google Stadia får stöd för Assistant

Hej, Google. Spöa bossen!

Google har tidi­gare berät­tat om Google Assis­tant-stöd för sin spelkon­troll. Nu har det kom­mit men är inte rik­tigt vad Google lovat.

Det fanns storslagna plan­er på att låta rös­tas­sis­ten­ten hjäl­pa dig i spel. Både kun­na frå­ga om lös­ningar eller använ­da den för kon­troll i spelet. Nu har funk­tio­nen rul­lat ut till Sta­dia-kon­trollen men i dagsläget kan vi bara frå­ga om vädret eller styra våra smar­ta enheter långt utan­för den virtuel­la världen. Mer funk­tion­alitet lär vi få se i framti­den.

Käl­la: Engad­get.

Kommentarer