Guider

Här får du bäst betalt för din gamla iPhone

Sälj den själv
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för MedieMarkt

Nu är det den tiden på året när oper­atör­er och teknikåter­försäl­jare turas om att försö­ka säl­ja en ny tele­fon till dig. Men även att köpa din gam­la.

Swap­pie, Mre­sell, Mac­Fo­rum och Apple själ­va är bara några som gär­na köper din gam­la tele­fon eller ger dig rabatt på ny pro­dukt vid inbyte.

Det kan tänkas som en smidig lös­ning jäm­fört med Tradera, Face­book Mar­ket­place eller Block­et. Men frå­gan är vad som ger dig mest pen­gar för minst jobb. Vi lade ut en hyf­sat ny och välvår­dad iPhone XS 64 GB på Tradera för att ta reda på vilket mark­nad­spris som gäller just nu. Frak­tkost­naden sattes till min­s­ta möjli­ga 55 kro­nor. Vi näm­n­er att det finns föl­jande fel “Småre­por, främst på sidor­na, inga sprick­or eller buck­lor”. Lad­dare, hör­lu­rar och Light­ning-kabel föl­jer med.

Slutre­sul­tatet lan­dar på 3 950 kro­nor.

Att sälja till inbytessajter

Jäm­för vi med de som köper in direkt via nätet lan­dar sum­man på föl­jande.

Apple: 2 200 kr om vi säger att den inte har några större sprick­or, hack eller repor.

Mac­fo­rum: Accepter­ar nor­malt slitage och gör inget värdeav­drag på det och ger oss ett pris på 2 751 kr.

Media­Markt: Här får vi 2 826 kr på bedömnin­gen “Bra” och 2 588 kr för bedömnin­gen “Okey”. Slutbedömn­ing görs i butik.

Mre­sell: Ger oss 3 168 kr med valet “Min­dre kos­metisk defekt”.

Swap­pie: Väl­jer vi att den har  “Omärk­bara” repor på kan­ter­na får vi ett slut­pris på 3 500 kr.

Slutsats

Att säl­ja en två år gam­mal iPhone tele­fon med nor­malt slitage ger allt­så minst 450 kro­nor mer jäm­fört med den inbytestjänst som ger oss mest. Men hela 1 750 kr mer än vad Apple själ­va ger för din gam­la tele­fon. Men läg­ger vi på Traderas avgifter på max 200 kro­nor min­skar skill­naden till 250 kro­nor.

Rör det sig om en ännu nyare iPhone eller för den delen iPad så kan det tänkas sig att skill­naden är bety­dligt större.

Tradera, Blocket eller Facebook Marketplace?

Tradera är det mest ord­nade av dessa alter­na­tiv medan Face­book Mar­ket­place är lite hela havet stor­mar. Förde­len med det är att det mes­ta av buset har fly­t­tat från Block­et till det.

På Block­et sät­ter du det pris du vill ha och hop­pas att det inte är för högt. På Tradera budar speku­lanter­na upp till det fak­tiskt mark­nad­spriset. Där­för pas­sar det bra att säl­ja pro­duk­ter från Apple som har högt intresse. Hand­lar det om sam­larpry­lar, trädgårdsmöbler eller annat med få speku­lanter men där rätt per­son beta­lar ett högt pris. Ja då pas­sar Block­et bät­tre.

På Tradera gäller ock­så alltid förskotts­be­tal­ning vilket ska­par tryg­ghet för säl­jaren. Där finns ock­så ett inbyg­gt förtroen­desys­tem så som att säl­jare måste iden­ti­fera sig med BankID, att nya säl­jare inte får pen­gar­na direkt utan de stan­nar några dagar hos Tradera och så vidare.

Block­et i sin tur har Block­et­paketet medan det helt sak­nas säk­er­hetsmekanis­mer på Face­book Mar­ket­place.

Tips när du säljer på Tradera

Innan försäljning

Se till att åter­stäl­la din iPhone så att allt försvin­ner och fram­förallt att den försvin­ner från Hit­ta din iPhone. Annars kom­mer inte den som köper den kun­na aktivera och använ­da den.

Ta även bra foton, gär­na i dagsljus, och flera sty­ck­en. Är det någon form av ska­da fota det, ärlighet varar längst på Tradera.

Se till att pac­ka ner den i sam­band med att du ska­par annon­sen. Då slip­per du läg­ga tid på att hit­ta embal­lage och så när den väl är såld.

När du planerar din annons

Säl­jer du något som du vet har ett värde för mån­ga män­niskor skall du alltid väl­ja utgång­spris 1 kro­na och inget reserver­a­tionspris. Det­ta ska­par max­i­mal avkast­ning. Det finns gånger då vi själ­va sålt något enligt den­na prin­cip och budet har slu­tat högre än någon annans utgång­spris för sam­ma vara som har 0 bud. Är du osäk­er på att du skall få det du vill ha är det bät­tre att sät­ta ut dem för det priset du vill ha på Block­et i stäl­let.

Slut­da­tum för auk­tio­nen bör vara runt en vec­ka efter auk­tio­nen star­tar men försök matcha in en dag då verk­li­gen har tid att skic­ka den direkt. När väl annon­sen är slut skall det gå snabbt att skic­ka iväg. Vår anek­do­tiska erfaren­het är att söndag efter­mid­dag är bäs­ta slut­ti­den. Är det i slutet av månaden bör du försö­ka kom­ma in på ett datum när folk pre­cis fått lön, alter­na­tivt skri­va i annon­sen att det går bra att beta­la när lönen kom­mit in.

När du skall väl­ja frak­tlös­ning har Schenker smidi­gast lös­ning totalt sätt, utöver att vara bil­li­gast. Välj bara vikt på ditt paket (Maxs­tor­lek på alla vik­ter är en fly­t­tkar­tong). När väl pro­duk­ten säljs kom­mer du enkelt kun­na skri­va ut frak­ts­ed­lar och beta­la det via Swish eller kort direkt i Tradera.

Har du ingen skri­vare bör du använ­da Post­Nord som har möj­lighet att skri­va ut frak­tsedel ute hos ombu­den. Det­ta kan dock bli bety­dligt dyrare.

Tänk på att skri­va med att det finns kvit­to och när den är köpt. Har du inte kvit­to bör du läg­ga ener­gi att leta fram det.

Under auktionens gång

Du kom­mer ound­vikli­gen få med­de­lande från per­son­er som erb­jud­er sig att köpa din vara för “Köp nu-pris” som de menar på är rik­tigt bra. I själ­va ver­ket är de väl med­vet­na om att deras erb­ju­dande är bety­dligt lägre än vad pro­duk­ten kom­mer gå för i slutän­dan, det är hela syftet med dessa med­de­landen. Vidare går det inte att sät­ta något Köp-nu-pris eller ta bort annon­sen från Tradera när väl förs­ta budet kom­mit in. Bara ignor­era de med­de­lande­na.

När auktionen är slut

Troli­gen kom­mer du få betalt näs­tan direkt och så även få ett med­de­lande om det. Det­ta då den som köper en iPhone verk­li­gen vill ha den snabbt. Valde du Schenker innan kan du med enkel­het ska­pa och beta­la för frak­tsedeln direkt och därefter skri­va ut den och klis­tra på. Cyk­la ner till närm­s­ta Schenker-ombud. Kvit­to på försän­delsen får både du och din köpare via mail.

Lyc­ka till!

Kommentarer