Smarta Hem

Hej Siri, sätt igång vattnet i vasken

Diskbänksblandare med stöd för Apple HomeKit från Kohler

Amerikan­s­ka före­taget Kohler har släppt pro­duk­ten du inte vis­ste du ville ha. En diskbänks­b­landare med stöd för Apple Home­K­it och som dessu­tom har inbyg­gd rörelsesensor.

Kohler är ett före­tag med anor från 1873 och då inom VVS-bran­schen. Pro­duk­ter­na är inget vi ser till på våra bred­dgrad­er men de har nu kom­bin­er­at en rel­a­tivt tråkig pro­dukt som en köks­b­landare med smart teknik. Deras blandare Kohler Setra Smart Faucet har stöd för Apple Home­K­it och som bonus även en inbyg­gd rörelsesen­sor för att låta vat­tnet bör­ja rin­na. Det senare säk­ert mer använd­bart än att kun­na röst­styra men ändå en kul pro­dukt. Bara att vif­ta lite med hän­der­na för att vat­tnet ska bör­ja rinna.

Blandaren dyk­er upp i Apple Home­K­it där du kan öpp­na eller stän­ga kra­nen. Det går dock inte att inklud­era den i några automa­tis­eringar direkt i Hem-appen utan det­ta får göras via t ex Eve Home-appen. Väl­jer du att använ­da Kohler Con­nect-appen kan du även se vat­ten­för­bruknin­gen i kra­nen. Den har även stöd för såväl Google Assis­tent som Ama­zon Alexa så det är fritt fram att låta rösten fixa vat­ten­flödet när du diskar.

Shane What­ley, killen i USA som byg­ger ett YouTube-hem har gjort en genomgång av blandaren och instal­la­tio­nen av den­na. Ta del av klip­pet här!

Utöver funk­tio­nen att kon­trollera vat­ten­flödet kan du även få notis­er om kra­nen skulle vara på och vat­tnet flö­dar fritt. Den ansluts till ditt wifi-nätverk (2,4 GHz) och finns i oli­ka utföran­den och färg­er och kostar runt $400.

Ser du någon nyt­ta med att kun­na öpp­na och stän­ga kra­nen i köket med rösten? Diskutera för- och nack­de­lar i Bubblan.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer