Smarta Hem

HomeKit Secure Video för allas plånböcker?

Med Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt blir det möjligt

Home­K­it Secure Video är på mån­gas läp­par just nu men utbudet av kameror med stöd är det få av. Eufy vill nu ändra på det­ta med två nya inomhuskameror till rik­tigt bra pris­er!

Före­taget Eufy tillverkar en mängd oli­ka pro­duk­ter för det smar­ta hem­met och har även ett antal oli­ka kameror ute på mark­naden sedan tidi­gare. Dock är det med sina två kom­mande kameror som fler bör­jat få upp ögo­nen för Eufy. De släp­per en pan & tilt-kam­era för endast $49.99 och en van­lig för $39.99 vilket väl får ans­es vara ett otroligt kap.

Apple HomeKit & HomeKit Secure Video

Inte nog med att de båda inomhuskameror­na har ett till­ta­lande pris, de har ock­så stöd för såväl Apple Home­K­it som Home­K­it Secure Video samt 2K-upplös­ning.

I en recen­sion på YouTube får Eufy Indoor Cam 2K Pan & Tilt en genomgång och den verkar vara full­prop­pad med funk­tion­er som rörelsespårn­ing, d v s att kam­er­an kan föl­ja dig eller någon annan när du rör dig runt i ett rum. Dessu­tom har kam­er­an möj­lighet att spela upp förin­spelade med­de­landen till ditt hus­d­jur som aktiveras om det hop­par upp i sof­fan. Inställ­ningar för att göra skill­nad på djur och män­niskor finns ock­så och lagring sker på oli­ka sätt; lokalt, NAS eller i mol­net.

Ta del av recen­sio­nen ovan och alla funk­tion­er som kom­mer med den­na kam­era och svara sedan på frå­gan:
- Hur mån­ga ska du själv köpa?

Förhopp­n­ingsvis dyk­er de upp här i Sverige ock­så annars bör de väl kun­na bestäl­las via Ama­zon eller av hand­lare i Storbri­tan­nien.

Käl­la: Home­K­it News

Kommentarer