Smarta Hem

HomePod Mini ryktas få stöd för UWB

Ultra Wideband-teknologi känner av var du befinner dig i hemmet

Flera oli­ka käl­lor på Inter­net spekuler­ar nu hej vilt i huru­vi­da vi får se en Home­Pod Mini vid kväl­lens KeyNote som star­tar klock­an 19 sven­sk tid. Det ryk­tas dessu­tom om att dessa får stöd för UWB, Ultra Wide­band-teknolo­gin som finns i U1-chip­pet som sit­ter i iPhone 11.

Föru­tom en Home­Pod Mini säger den omta­lade teknikgu­run Jon Pross­er att sam­ma teknik ska finnas i en kom­mande ver­sion av Apple TV (som dock inte lär pre­sen­teras idag). Han brukar ha rätt i sina “giss­ningar” och det åter­står att se om han får rätt ikväll.

Jon Prosser tweet

Det smar­ta med den­na teknolo­gi är att dina smar­ta enheter då kan kän­na av när du kom­mer in i ett rum och automa­tiskt anpas­sa rum­met efter de inställ­ningar du gjort. Tänk dig att belysnin­gen dim­mas, tv’n sätts igång och rull­gar­diner­na går ner — bara genom att din när­varo reg­istr­eras.

Xiao­mi pre­sen­ter­ade igår nyheten om att de kom­mer att imple­mentera UWB-teknolo­gi i sina IoT-pro­duk­ter så det är inte otänkbart att även Apple kom­mer att sat­sa på det­ta för Apple Home­K­it.

Vad tror ni? Blir det­ta ett lyft för Apple Home­K­it och kom­mer du att köpa en Home­Pod Mini om den släpps?

Käl­la: AppleIn­sid­er

Kommentarer