Android

Huawei meddelar när Mate 30 kommer att visas upp

Men vad ska den köra för OS?

Huawei har via Twit­ter gått ut och med­de­lat att de kom­mer hål­la låda i München den 19 sep­tem­ber och even­tet kallas “Rethink Pos­si­bil­i­ties”.

Att Huawei måste tän­ka om gäl­lande sina möj­ligheter råder det inga tviv­el om då tele­fo­nen inte kom­mer få utrustas med några av Googles tjän­ster. De har själ­va med­de­lat att de har byg­gt ett alter­na­tiv till Google Play Store och arbe­tar på ett eget oper­a­tivsys­tem som het­er Har­monyOS.  Själ­va tele­fo­nen ser ut att få en rad kam­er­alinser på bak­si­dan men den­na gång är de pack­ade i en rund cirkel istäl­let för en fyrkant som Mate 20 hade.

Det känns som att fokus på even­tet kom­mer lig­ga på Huaweis utmaningar med mjuk­varan och tjän­ster det­ta år och desto min­dre på tele­fo­nen.

Via The Verge

Kommentarer