Nyheter

IKEA gör kaffebryggaren smart i höst

Eng­lish ver­sion below.

Enligt käl­lor till Teknikveck­an kom­mer IKEA lansera sin näs­ta sat­sning i det smar­ta hem­met nu under oktober.

Som vi har skriv­it tidi­gare rör det sig om deras smar­ta plug som du kop­plar in i elut­taget och kan sedan styra val­fri pro­dukt — till exem­pel din kaffekokare.

Den­na plug kom­mer ingå i deras serie av smar­ta pro­duk­ter kallad TRÅDFRI och den kom­mer att kos­ta 99 kro­nor. Vill man ha med en av/på-knapp så kom­mer den kos­ta 149 kro­nor. Av/på-knap­pen har en mag­net på bak­si­dan så man enkelt kan fäs­ta knap­pen i det med­föl­jande väg­gfästet eller på andra met­al­ly­tor och den har en räck­vidd på 10 meter.

Vi installerar ett hus fullt av Trådfri-lampor

IKEA will launch their smart plugs in october

Accord­ing to sources to Teknikveck­an, IKEA is launch­ing their smart plug that let’s you con­trol the pow­er to your cof­fee mak­er and much more in October.

The plug will be includ­ed in their series of smart prod­ucts called TRÅDFRI and it will cost 99 SEK ($10). If you want an on / off but­ton, it will cost you 149 SEK ($15) for a remote and a plug. The pow­er but­ton has a mag­net on the back so you can eas­i­ly attach the but­ton to the sup­plied wall brack­et or to oth­er met­al sur­faces and it has a range of 10 meters.

Just like the rest of IKEA TRÅDFRI prod­ucts it will sup­port Apple Home­K­it, Google Assis­tant and Alexa.

Kommentarer