Apple

IKEA: HomeKit-stöd till våra smarta pluggar kommer inom ett par veckor

Väntan har varit lång och dyster

Det har var­it hård åtgång på IKEAs smar­ta plug­gar och mån­ga har köpt på sig plug­gar­na och sit­ter nu i stu­gor­na runt om i Sverige och vän­tar på Home­K­it.

IKEA har gjort ett utta­lande om sak­en och med­de­lar att förs­eningar­na beror på en större upp­da­ter­ing av firmware till deras gate­way. IKEA job­bar på att för­bät­tra pre­stan­dan och sta­biliteten och var­je gång de gör en upp­da­ter­ing av firmware så måste även cer­ti­fikatet för Home­K­it förnyas. Det­ta har kort och gott gjort att IKEA vän­tar med Home­K­it-stödet tills de är helt nöj­da med sin gate­way men inom ett par veck­or så kom­mer Home­K­it-stöd att kom­ma.

Upp­da­terin­gen kom­mer lanseras OTA (over the air) till vis­sa utval­da mark­nad­er men kom­mer skep­pas ut glob­alt ett par dagar senare, nedan kan ni se hela IKEAs med­de­lande.

”Hi All,
The rea­son behind the delay of the Home­K­it sup­port for the con­trol out­let is the new Gate­way firmware that we are work­ing on. We are doing major updates on the Gate­way to increase per­for­mance and sta­bil­i­ty and when we do cer­tain updates on the firmware the Home­K­it cer­ti­fi­ca­tion needs to be renewed.

The release is still a cou­ple of weeks away and we will release OTA to select­ed mar­kets first, fol­lowed by a glob­al release a few days lat­er. This is nor­mal release pro­ce­dure when deal­ing with glob­al roll­outs. I don’t have any infor­ma­tion about which mar­kets will be part of which release but every­one can expect a firmware update very soon!

We are excit­ed to bring you the new Gate­way firmware but also very sor­ry for the delay!

Thank you for your patience and under­stand­ing

/Petter IKEA TRÅDFRI Team”

https://m.youtube.com/watch?v=8DUo95Fiz9A

Via Home­K­it­News

Kommentarer