Nyheter

IKEA svarar om Trådfri strömkontakt och HUE

Går inte! Kan inte!

IKEAs nya strömkon­tak­ter i Tråd­fri-serien är inte kom­pat­i­bel med Philips Hue-bryg­gan och det finns inget som tyder på att den skall bli det heller.

Bak­grun­den till frågeställ­ning rör det fak­tum att lam­por­na i Tråd­fri-serien är kom­pat­i­bel med Hue vilket gör att IKEAs egna Gate­way inte behöver använ­das.

På så sätt sparar en både plats, nätverk­sportar, en extra app, och ett par hun­dralap­par. Där­för var det mån­ga som hop­pades att det­ta även skulle gäl­la strömkon­tak­ter­na.

I Sven­s­ka Hemau­toma­tis­er­ings­grup­pen, lan­dets störs­ta Face­book­grupp om smar­ta hem-lös­ningar, diskuteras det för fullt huru­vi­da det går och eller inte och det finns de som säger sig löst det hela.

Svaret från IKEA är dock tydligt: “TRÅDFRI con­trol out­let är inte kom­pat­i­bel med Philips Hue. Det­ta beror på att Philips Hue inte stöd­jer det.” med­de­lar presstjän­sten i ett mail till Teknikveck­an.

Däre­mot har man tidi­gare sagt att pluggen kom­mer bli Home­K­it-kom­pat­i­bel senare i höst — Google Assis­tent funger­ar redan. Men för att det skall fungera så krävs Gate­wayn i vilket fall som helst då inga av Tråd­fri-pro­duk­ter­na stöd­jer det via någon annan bryg­ga.

Det skall ock­så näm­nas att det fak­tiskt finns Zig­bee-baser­ade plug­gar som dyk­er upp i HUE-appen så som från Osram och även Philips egna som inte län­gre säljs.

Kommentarer