Sponsrat inlägg

Lär dig bygga appar!

Smidigt över distans och på en termin
Hela detta inlägg är en annons för Malmö Yrkeshögskola

Med start näs­ta vec­ka erb­jud­er MY kor­ta dis­tan­sut­bild­ningar i affärs­driv­en Android respek­tive iPhone-utveck­ling.

Under hösten erb­jud­er Malmö Yrkeshögsko­la kor­ta dis­tan­sut­bild­ningar i Affärs­driv­en Android-utveck­lare med det nya pro­gram­språket Kotlin samt Affärs­driv­en iPhone-utveck­lare med det nya pro­gram­språket Swift (som även är vik­tigt för utveck­ling för Apples nya dator­er med Apple sil­i­con).

Båda utbild­ningar­na är god­kän­da av Myn­digheten för yrkeshögskolan, kost­nads­fria och ger rätt till studiemedel enligt CSNs regler om så behövs. Allt är på dis­tans under en enda ter­min så att så mån­ga som möjligt ska kun­na stud­era när, var och hur det bäst pas­sar oavsett om de är anställ­da, egen­före­ta­gare, per­mit­ter­ade eller på andra sätt påverkade av den nuvarande sit­u­a­tio­nen.

Som alltid hos Malmö Yrkeshögsko­la ingår allt mate­r­i­al, lit­ter­atur samt alla utveck­lar- och försäljn­ingsli­censer i våra utbild­ningar plus fri till­gång till Linkedin Learn­ing med 16.000 andra kor­ta och lån­ga utbild­ningar.

Mer infor­ma­tion om utbild­ningar­na finns på my.se/utbildningar.

 

 

Har ni några frå­gor eller fun­deringar, ring 0200–210 999 eller maila [email protected].