Smarta Hem

Linksys Velop får HomeKit-stöd

Ett steg mot mer kontroll över dina tillbehör och ett säkrare smart hem

Linksys som är en del av Belkin-famil­jen med­de­lade idag att deras mesh-routrar under nam­net Vel­op får stöd för Apple Home­K­it. Stödet för Apple Home­K­it har var­it på gång under en län­gre tid men nu är det allt­så äntli­gen dags. Dock kom­mer upp­da­ter­ing att rul­las ut i USA först varpå fler mark­nad­er föl­jer.

Linksys Vel­op är en mesh-router med tre band som nu allt­så blir en av de förs­ta lös­ningar­na att få stöd för Apple Home­K­it. Tidi­gare är det bara Eero och Eero Pro (som ägs av Ama­zon) som fått stödet men deras lös­ningar säljs främst på den amerikan­s­ka mark­naden.

Vad är fördelen med HomeKit på min router?

Det finns säk­ert nack­de­lar som förde­lar med att din router kan få stöd för Home­K­it. Om vi fokuser­ar på förde­lar­na så hand­lar det om att du kan bestäm­ma vil­ka smart enheter som ska få full till­gång till Inter­net och vil­ka som ska ha begrän­sad till­gång. Du får med andra ord en ökad säk­er­het på ditt nätverk vilket inte är fel i dagens samhälle med hack­er­at­tack­en och integritets­frå­gor. Det är ock­så möjligt att bestäm­ma vil­ka andra enheter i ditt smar­ta hem som oli­ka enheter ska få kom­mu­nicera med. Dessa inställ­ningsmöj­ligheter finns för din router i Home­K­it:

  • Restrict to Home: Säkraste alter­na­tivet. Dina till­be­hör kan endast kom­mu­nicera med Home­K­it via dina Apple-enheter. Till­be­höret ansluter inte till Inter­net eller någon annan lokal enhet (kan innebära att upp­da­teringar block­eras).
  • Auto­mat­ic: Förin­ställd säk­er­het. Dina till­be­hör kan kom­mu­nicera med Home­K­it och andra anslut­ningar som rek­om­menderas av tillverkaren.
  • No Restric­tion: Minst säkra alter­na­tivet. Den­na inställ­ning bryr sig inte om den säkra routern och låter ditt till­be­hör kom­mu­nicera och inter­agera med vilken enhet som helst på ditt nätverk eller med Inter­ne­tansluten tjänst.

När din router fått stöd för Home­K­it sköter du ock­så upp­da­teringar och annat via Hem-appen.

Linksys Velop HomeKit

De mod­eller som får den kom­mande firmware-upp­da­terin­gen är: A03, WHW0301, WHW0301B, WHW0302, WHW0302B, WHW0303, och WHW0303B.

Så här lyder pressmed­de­landet:

Linksys Vel­op Tri-Band Mesh Routers Now Sup­port Apple Home­K­it For Added Secu­ri­ty

A Free Soft­ware Update Offers More Secure Man­age­ment of Smart Home Acces­sories Con­nect­ed to Linksys Vel­op Routers

LOS ANGELES – Sept. 22, 2020 – Linksys, the con­nect­ed home divi­sion with­in the Belkin Inter­na­tion­al and Fox­conn Inter­con­nect Tech­nol­o­gy (FIT) (HK: 6088) enti­ty, today announced Home­K­it sup­port for its Linksys Vel­op Tri-Band mesh routers, pro­vid­ing cus­tomers even more pri­va­cy and secu­ri­ty of their smart home acces­sories. 

Using the Home app on iPhone, iPad, and Mac, Linksys Vel­op Tri-Band mesh router cus­tomers are able to man­age secure access to their Home­K­it-enabled acces­sories and define how each acces­so­ry is allowed to com­mu­ni­cate inside the home and through the inter­net. With Home­K­it sup­port, Linksys Vel­op Tri-Band mesh routers can fire­wall Home­K­it acces­sories, pre­vent­ing them from com­mu­ni­cat­ing with oth­er Wi-Fi devices con­nect­ed to the home net­work and untrust­ed ser­vices via the inter­net. 

“At a time where much of the world con­tin­ues to work, live and learn from home, we’re excit­ed to offer our cus­tomers a sim­ple way to enhance the secu­ri­ty of their Linksys Vel­op Tri-Band routers with Home­K­it to offer even more robust pri­va­cy fea­tures with­in the home,” said Matthew Keasler, senior glob­al prod­uct man­ag­er, Linksys. “These routers are pow­ered by our Intel­li­gent Mesh Tech­nol­o­gy so we can con­tin­ue to addi­tion­al­ly serve users with val­ue-adds such as soft­ware secu­ri­ty, health and well­ness ser­vices like Linksys Shield, Linksys Aware, and more to come over time.”

Linksys cus­tomers can enjoy these added secu­ri­ty and pri­va­cy fea­tures avail­able through Home­K­it with a free soft­ware update to their Vel­op Tri-Band mesh routers, which will soon be avail­able in the Vel­op app for iOS and iPa­dOS. This fea­ture ini­tial­ly will be avail­able to a lim­it­ed num­ber of Vel­op Tri-Band users in the Unit­ed States and lat­er in a phased roll­out to most coun­tries world­wide. Secu­ri­ty set­tings for all Home­K­it acces­sories are avail­able in the Apple Home app on iPhone and iPad.  

Käl­la: 9To5Mac

Kommentarer