Apple

MagSafe skickar data

12 Mbit

Vi har tit­tat lite när­mare på Apples MagSafe och upp­täckt att den är i stånd till att även skic­ka data.

Apple har lanser­at ett nytt sätt att lad­da våra iPhones. Det är med Qi och ett gäng mag­neter som lad­daren fäster på bak­si­dan av tele­fon­er­na. I lad­daren finns NFC som gör att tele­fo­nen förstår vad som fästes på bak­si­dan. Men när vi kop­pla in lad­daren till datorn så kan vi se att den har möj­lighet att skic­ka data med 12 Mbit/s. Det är det snab­baste ver­sio­nen från 1998, USB 1.1, som i dag kan ans­es som den långsam­maste ver­sio­nen av USB för att skic­ka någon data.

Förs­ta tanken är att det kan vara infor­ma­tion mel­lan puck och dator för att göra en “hand­skakn­ing”. Men efter att pratat med oli­ka per­son­er som är införståd­da på ämnet så kan en hand­skakn­ing ske utan att kabeln skickar data.

Vad och om Apple kom­mer använ­da det­ta till kan vi bara spekulera i. Men det har länge ryk­tats om att framti­da iPhones kom­mer kom­ma utan Light­ning­port. Hur exem­pelvis utveck­lare ska kun­na kop­pla en iPhone till en dator för debug­ging och firmware-upp­da­teringar har var­it ett frå­ga som återkom­mit när ryk­tet om att alla por­tar ska försvin­na från iPhone kom­mit på tal. Kanske är det just så här det kom­mer gå till.

Har du kun­skap om vad det kan använ­das till låt oss gär­na veta i kommentarerna.

Kommentarer