Recensioner

Roborock H6 — Manuell dammsugning med stil

Alltså, för hand

Vi tes­tade Roborocks smar­ta damm­sug­are S6 Max och blev glatt över­raskade och har nu tes­tat Roborocks intåg på en annan mark­nad, handdammsugare. 

S6 Max har möj­ligheten att kom­ma ihåg flera vån­ings­plan. Men mel­lan vån­ings­pla­nen i trap­pan finns det inte någon robot­damm­sug­are som stä­dar än så länge. Och ibland hän­der det oly­ck­or i hem­met som gör att behovet för damm­sug­n­ing är akut. Än hur effek­ti­va robot­damm­sug­are är så är inte snab­ba något vi förknip­par med dem.

Men lös­nin­gen är inte en gam­mal damm­sug­are i städ­skåpet som vi ska kom­ma dra­gan­des med och kop­pla in för att räd­da situationen.

Vi har nu tes­tat Roborocks förs­ta hand­damm­sug­are under några månad­er och pos­i­tivt över­raskade. Det finns mån­ga hand­damm­sug­are på mark­naden och Roborock ger dem alla en ordentlig utman­ing i och med Adapt H6.

Roborock H6 Adapt

Desig­nen är stil­ren och påmin­ner om andra hand­damm­sug­are på mark­naden. Huvu­den­heten har ett pis­tol­grepp och till huvu­den­heten går det att kop­pla på diverse rör och mun­sty­ck­en. Huvu­den­heten har en cylin­der­for­mad behål­lare för att fån­ga upp smut­sen. Cylin­dern går att öpp­na både upp och ner till för att anti­n­gen töm­ma behål­laren eller rengöra fil­tret. Motorn i damm­sug­aren är en borstlös motor på 420W 

Färg­er­na den kom­mer i är röd och grå så den kom­mer inte smäl­ta in diskret i alla hem. Till damm­sug­aren får vi ett fäste för damm­sug­aren som går att kop­pla in för laddning och ett fäste för mun­sty­ck­e­na. Det går att sät­ta ihop och kom­bin­era båda fäste­na och ha allt sam­lat. Anled­nin­gen till att det är två oli­ka fästen är för att kun­na göm­ma undan fästet med mun­sty­ck­en sam­tidigt som vi har fästet med laddnin­gen framme. Det går givetvis att ha allt undan­gömt och bara lad­da huvu­den­heten direkt framme i hem­met när det behövs.

Roborock H6 Adapt

Damm­sug­aren har tre oli­ka pro­gram som vi lätt nav­ig­er­ar mel­lan med hjälp av en knapp på ovan­si­dan av pis­tol­grep­pet, Eco, Stan­dard och Max. Eco räck­er gott och väl för att dra upp smu­lor­na under frukost­bor­det och en laddning ger hela 90 minut­er i det här läget. Max-läget krävs när vi spiller ut tyn­gre sak­er som blomjord och ger oss endast tio minut­er på en laddning, men vil­ka tio minut­er det är sen! Även ljud­voly­men på 72 dB i det här läget är högst accept­abelt. Kör vi den i stan­dard­läget så lig­ger vi runt 40 minut­er på en laddning.

På huvu­den­heten finns även en liten knapp pre­cis i tumhöjd som gör att vi lås­er damm­sug­aren i läget den befinner sig i. I det här läget behöver vi inte län­gre hål­la inne pis­tol­grep­pet för att damm­suga utan kan fokusera på var vi damm­sug­er. Efter en hel del använ­dande så kan jag påstå att det finns viss för­bät­tringspo­ten­tial i plac­erin­gen av just den här knap­pen. Det­ta då man stund­tals kan råka kom­ma åt knap­pen vid dammsugningen.

På ovan­si­dan av huvu­den­heten finns det en OLED-dis­play som vis­ar vilket pro­gram vi kör och hur myck­et bat­teri vi har kvar på enheten och om vi har låst damm­sug­aren eller inte. OLED-dis­playen vis­ar även annat mat­nyt­tigt som när vi råkat försö­ka damm­suga upp allt för sto­ra sak­er och fått stopp i röret eller om vi behöver rengöra något annat i dammsugaren.

Roborock H6 Adapt

Damm­sug­aren har ett fem­stegs­fil­ter som ska ta upp till 99,99% av aller­gen­er ner till 3 mikrom­e­ter. Det här är att ses som vad den klarar av att ta upp i stun­den du damm­sug­er och inte som en luftrenare i hem­met. För det finns det andra pro­duk­ter från Roborock som är bät­tre lämpade.

Utan att låta som en damm­sug­ar­försäl­jare så kan jag påstå att damm­sug­aren på sina 1,4 kilo­gram och mån­ga oli­ka mun­sty­ck­en är lät­tnav­ig­er­ad och avstån­det från att suga över grus i hallen till att ta fram damm­sug­aren är min­i­malt med Roborock H6. Laddnin­gen sker när vi sät­ter till­ba­ka damm­sug­aren och på 90 minut­er i ECO så hin­ner vi gott och väl med att ta hela hem­met.  

Recension: Roborock Adapt H6

Detaljer

Specifikationer:

  • Effekt: 420 W
  • Sugkraft: 25 000 PA
  • Dammbehållare: 400 ml
  • Filter: ja
  • Batterikapacitet: 3 610 mAh, (Li-Po)
  • Batteritid: (Ungefärlig) 45 min, (90 min ECO, 10 min MAX)
  • Ljudnivå: 68 dB, (68-72 dB)
  • Färg: Grå, Röd
  • Vikt: 1.4 kg
  • Medföljande tillbehör: Anpassade munstycken, laddstation

Cirka pris är 3 990 kr.

Namnsättningen på H6 kan vara lite förvirrande då det går att hitta den under både namnet Mace och Adapt. Det beror på att arbetsnamnet i ett tidigt skede för H6 var ”Mace”. Numera kallas den bara för H6
H6 säljs sedan i två modeller, H6 Adapt som säljs i Europa med ett munstycke primärt för mattor/golv och H6 Soft som säljs i andra regioner i världen med ett munstycke primärt för golv. Vill man ha munstycket specialiserat för endast golv finns det att köpa som tillbehör. Det finns även ett ställ att köpa till om man inte vill borra upp fästena på väggen.

Sammanfattning

Dammsugaren ser bra ut, har en fin OLED-Display som visar nödvändig information och att byta mellan olika program görs blixtsnabbt. Den lätta vikten gör den lättnavigerad och styrkan är tillräcklig för att klara av de svåraste uppgifterna. Roborock säger själva att efter 400 laddcykler så är kapaciteten av batteriet fortfarande minst 80%.

Betyg: 4 / 5

Kommentarer