Recensioner

Roborock H6 — Manuell dammsugning med stil

Alltså, för hand

Vi tes­tade Roborocks smar­ta damm­sug­are S6 Max och blev glatt över­raskade och har nu tes­tat Roborocks intåg på en annan mark­nad, handdammsugare. 

S6 Max har möj­ligheten att kom­ma ihåg flera vån­ings­plan. Men mel­lan vån­ings­pla­nen i trap­pan finns det inte någon robot­damm­sug­are som stä­dar än så länge. Och ibland hän­der det oly­ck­or i hem­met som gör att behovet för damm­sug­n­ing är akut. Än hur effek­ti­va robot­damm­sug­are är så är inte snab­ba något vi förknip­par med dem.

Men lös­nin­gen är inte en gam­mal damm­sug­are i städ­skåpet som vi ska kom­ma dra­gan­des med och kop­pla in för att räd­da situationen.

Vi har nu tes­tat Roborocks förs­ta hand­damm­sug­are under några månad­er och pos­i­tivt över­raskade. Det finns mån­ga hand­damm­sug­are på mark­naden och Roborock ger dem alla en ordentlig utman­ing i och med Adapt H6.

Roborock H6 Adapt

Desig­nen är stil­ren och påmin­ner om andra hand­damm­sug­are på mark­naden. Huvu­den­heten har ett pis­tol­grepp och till huvu­den­heten går det att kop­pla på diverse rör och mun­sty­ck­en. Huvu­den­heten har en cylin­der­for­mad behål­lare för att fån­ga upp smut­sen. Cylin­dern går att öpp­na både upp och ner till för att anti­n­gen töm­ma behål­laren eller rengöra fil­tret. Motorn i damm­sug­aren är en borstlös motor på 420W 

Färg­er­na den kom­mer i är röd och grå så den kom­mer inte smäl­ta in diskret i alla hem. Till damm­sug­aren får vi ett fäste för damm­sug­aren som går att kop­pla in för laddning och ett fäste för mun­sty­ck­e­na. Det går att sät­ta ihop och kom­bin­era båda fäste­na och ha allt sam­lat. Anled­nin­gen till att det är två oli­ka fästen är för att kun­na göm­ma undan fästet med mun­sty­ck­en sam­tidigt som vi har fästet med laddnin­gen framme. Det går givetvis att ha allt undan­gömt och bara lad­da huvu­den­heten direkt framme i hem­met när det behövs.

Roborock H6 Adapt

Damm­sug­aren har tre oli­ka pro­gram som vi lätt nav­ig­er­ar mel­lan med hjälp av en knapp på ovan­si­dan av pis­tol­grep­pet, Eco, Stan­dard och Max. Eco räck­er gott och väl för att dra upp smu­lor­na under frukost­bor­det och en laddning ger hela 90 minut­er i det här läget. Max-läget krävs när vi spiller ut tyn­gre sak­er som blomjord och ger oss endast tio minut­er på en laddning, men vil­ka tio minut­er det är sen! Även ljud­voly­men på 72 dB i det här läget är högst accept­abelt. Kör vi den i stan­dard­läget så lig­ger vi runt 40 minut­er på en laddning.

På huvu­den­heten finns även en liten knapp pre­cis i tumhöjd som gör att vi lås­er damm­sug­aren i läget den befinner sig i. I det här läget behöver vi inte län­gre hål­la inne pis­tol­grep­pet för att damm­suga utan kan fokusera på var vi damm­sug­er. Efter en hel del använ­dande så kan jag påstå att det finns viss för­bät­tringspo­ten­tial i plac­erin­gen av just den här knap­pen. Det­ta då man stund­tals kan råka kom­ma åt knap­pen vid dammsugningen.

På ovan­si­dan av huvu­den­heten finns det en OLED-dis­play som vis­ar vilket pro­gram vi kör och hur myck­et bat­teri vi har kvar på enheten och om vi har låst damm­sug­aren eller inte. OLED-dis­playen vis­ar även annat mat­nyt­tigt som när vi råkat försö­ka damm­suga upp allt för sto­ra sak­er och fått stopp i röret eller om vi behöver rengöra något annat i dammsugaren.

Roborock H6 Adapt

Damm­sug­aren har ett fem­stegs­fil­ter som ska ta upp till 99,99% av aller­gen­er ner till 3 mikrom­e­ter. Det här är att ses som vad den klarar av att ta upp i stun­den du damm­sug­er och inte som en luftrenare i hem­met. För det finns det andra pro­duk­ter från Roborock som är bät­tre lämpade.

Utan att låta som en damm­sug­ar­försäl­jare så kan jag påstå att damm­sug­aren på sina 1,4 kilo­gram och mån­ga oli­ka mun­sty­ck­en är lät­tnav­ig­er­ad och avstån­det från att suga över grus i hallen till att ta fram damm­sug­aren är min­i­malt med Roborock H6. Laddnin­gen sker när vi sät­ter till­ba­ka damm­sug­aren och på 90 minut­er i ECO så hin­ner vi gott och väl med att ta hela hem­met.  

Sam­man­fat­tning: Damm­sug­aren ser bra ut, har en fin OLED-Dis­play som vis­ar nöd­vändig infor­ma­tion och att byta mel­lan oli­ka pro­gram görs blixtsnabbt. Den lät­ta vik­ten gör den lät­tnav­ig­er­ad och styrkan är till­räck­lig för att klara av de svåraste uppgifter­na. Roborock säger själ­va att efter 400 lad­d­cyk­ler så är kapaciteten av bat­teri­et fort­farande minst 80%.

Pro­duk­tk­valitet: 4/5
Design: 4/5
Smidighet: 4/5
Sug­ka­pacitet: 5/5
Val­u­ta för pen­gar­na: 4/5

Betyg: 4/5
Teknikveckan rekommenderar

Specifikationer:

  • Effekt: 420 W
  • Sug­kraft: 25 000 PA
  • Damm­be­hål­lare: 400 ml
  • Fil­ter: ja
  • Bat­terika­pacitet: 3 610 mAh, (Li-Po)
  • Bat­ter­i­tid: (Unge­färlig) 45 min, (90 min ECO, 10 min MAX)
  • Ljud­nivå: 68 dB, (68–72 dB)
  • Färg: Grå, Röd
  • Vikt: 1.4 kg
  • Med­föl­jande till­be­hör: Anpas­sade mun­sty­ck­en, laddstation

Cir­ka pris är 3 990 kr.

Namn­sät­tnin­gen på H6 kan vara lite förvir­rande då det går att hit­ta den under både nam­net Mace och Adapt. Det beror på att arbet­snam­net i ett tidigt skede för H6 var ”Mace”. Numera kallas den bara för H6
H6 säljs sedan i två mod­eller, H6 Adapt som säljs i Europa med ett mun­sty­cke primärt för mattor/golv och H6 Soft som säljs i andra region­er i världen med ett mun­sty­cke primärt för golv. Vill man ha mun­sty­ck­et spe­cialis­er­at för endast golv finns det att köpa som till­be­hör. Det finns även ett ställ att köpa till om man inte vill bor­ra upp fäste­na på väggen.

Kommentarer