Smarta Hem

Meross Collie gör ditt garage smartare

Fungerar med 200 garageportsmotorer och över 1.600 modeller

Kine­siska före­taget Meross är på gång med en lös­ning som låter dig öpp­na din garage­port med en smart rös­tas­sis­tent. Upp till 3 oli­ka garage­por­tar kan kon­trolleras med Apple Home­K­it, Google Assis­tent, Ama­zon Alexa och IFTTT.

Meross Col­lie Garage Door Con­troller är nam­net på deras kom­mande pro­dukt som ska göra din garage­port smartare. Allt som behövs är din smart­phone och deras con­troller, ingen annan hård­vara sägs behö­vas. Du kan via appen se sta­tus om din garage­port är stängd eller öppen och även få full his­torik över hän­delser så du kan kän­na dig lugn och trygg.

Pro­duk­ten ser ut som en liten router med en antenn som stick­er upp och ett antal por­tar på bak­si­dan där du kop­plar in garage­porten eller garage­por­tar­na då den kan styra upp till 3 sty­ck­en indi­vidu­ellt. Även styrn­ing via CarPlay utlo­vas för en ännu bekvä­mare inpasserin­gen till garaget.

Lös­nin­gen körs via Ama­zon Web Ser­vices med deras TLS krypter­ing på all kom­mu­nika­tion som sker via Inter­net. Som med övri­ga pro­duk­ter som kräver någon form av åtkomst till ditt hem så krävs en PIN-kod för att porten ska öppnas.

Kommentarer