Smarta Hem

Nest släpper ny smart termostat med läcker design

Borta är vridreglaget och nu styrs den direkt i Google Home appen

Nest har idag pre­sen­ter­at en ny ver­sion av deras omåt­tligt pop­ulära ter­mo­stat, åtmin­stone på sin hem­ma­mark­nad i USA. Här i Sverige har den inte lanser­ats offi­ciellt då stöd sak­nas för de fles­ta av värmelös­ningar­na som finns. Oavsett vilket så är Nest en föregån­gare inom kat­e­gorin smar­ta hem och med utmärkt design och funk­tion­alitet sat­te de igång intres­set på rik­tigt när den lanser­ades för 10 år sedan.

Nest Ther­mo­stat 2020 är en vack­er skapelse där man tag­it bort vridreglaget som fanns runt om tidi­gare. Numera är det touch­baser­ade kon­troller på sidor­na och en slags spegel­lik­nande design som visas upp. Ter­mostat­en kom­mer i fyra oli­ka färg­er; sand, char­coal, fog och snow. Den spegel­lik­nande fin­ishen på fron­ten väcks till liv när du när­mar dig ter­mostat­en och vis­ar då aktuell tem­per­atur, mål­tem­per­atur samt om den är i kylande eller vär­mande läge.

Nest Thermostat 2020 Colors

Nest Ther­mo­stat använ­der sig av din mobil­tele­fon för att bestäm­ma om du är hem­ma eller inte och är du bor­ta sätts ter­mostat­en i eco-läge direkt för att spara ener­gi. Den teknik som används i ter­mostat­en är tidi­gare pre­sen­ter­ade Soli Radar Tech­nol­o­gy som även finns i deras Pix­el 4‑telefoner och som detek­ter­ar rörelse. Ter­mostat­en dri­vs med 2 st AA-bat­terier som enligt uppgift ska räc­ka i ett par år.

Nest Thermostat 2020 Finger

Den smar­ta ter­mostat­en från Nest kan numera ock­så kon­trolleras direkt via Google Home-appen och där inte­gr­eras med fler enheter i ditt smar­ta hem. Priset lan­dar på $129 vilket är bety­dligt bil­li­gare än föregån­garen men tyvärr får vi nog inte se en lanser­ing på våra bred­dgrad­er den­na gång heller. På bilden nedan kan vi se hur den pas­sar ihop med en ny Nest Audio, dock med en av färg­er­na som inte letat sig hit till Sverige — snyggt!

Nest Thermostat Nest Audio

Käl­la: The Verge

Kommentarer