Recensioner

Netgear Orbi — stabilt mesh med smarta funktioner

Få WiFi i varje liten vrå
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webahallen

Mån­ga hem idag har så kallade deadspots dit WiFi-sig­nalen inte rik­tigt når vilket kan vara otroligt frus­trerande. En av flera lös­ningar idag är att köpa ett så kallat mesh-sys­tem där det ofta ingår en router och sen en eller två satel­liter som förstärk­er sig­nalen. Vi har tes­tat Net­gears mesh-sys­tem Orbi AC2200 RBK23 för att se om vi kunde bli av med den dåli­ga mot­tagnin­gen.

Komma igång

Nätverk är något som avskräck­er mån­ga då det känns krång­ligt och avancer­at men så är inte fal­l­et med Orbi. Använ­daren kan anti­n­gen köra hela instal­la­tio­nen via deras egna app eller genom den klas­siska vägen att anslu­ta till routern via en web­bläsare. Vi tog den lät­ta vägen och gick via deras egna app. I appen blir vi guidade genom hela instal­la­tio­nen och de vis­ar hur vi ska plac­era de med­föl­jande satel­liter­na och på unge­fär tio, fem­ton minut­er är vi igång och kan sur­fa.

Funktionalitet

Appen är välutveck­lad och genomtänkt och det går bland annat att ska­pa ett gäst­nätverk, hål­la koll på hur myck­et data som för­brukas, se vil­ka enheter som är upp­kop­plade mot en viss satel­lit och det går att ska­pa en QR-kod som kan skan­nas av för att få till­gång till ditt nätverk vilket är smidigt om man inte vill läm­na ut sitt lösenord. Var­je gång en ny enhet ansluts till nätver­ket får vi även en notis om det på mobilen. Vill vi kom­ma åt mer avancer­ade inställ­ningar som att sät­ta ett dedik­er­at IP på en viss enhet behöver vi använ­da oss av en web­bläsare och kon­fig­ur­era nätver­ket den vägen. Om du redan har en router så går Orbi även att kop­pla ihop med den och använ­da samtli­ga satel­liter för att förstär­ka sig­nalen som din befintli­ga router skickar ut.

Net­gear har även ett samar­bete med Dis­ney och deras app Cir­cle. I appen kan vi hål­la koll på bar­nens kon­sum­tion av allt som erb­juds på inter­net. Vi kan direkt från appen sät­ta tider då de kan sur­fa, sät­ta fil­ter så de inte ram­lar in på tvek­sam­ma sidor, se hur myck­et tid de spender­ar på inter­net och myck­et mer. Cir­cle är dock inte en kost­nads­fri tjänst utan kostar 55 kro­nor i månaden eller 569 kro­nor för ett år. Det finns ett grati­salter­na­tiv men det är väldigt begrän­sat.

Kan vi surfa överallt i hemmet?

Testet av Orbi gjordes i en nypro­duc­er­ad lägen­het på 80 kvadrat­meter med tjoc­ka betongväg­gar näs­tan över­allt. Med vår tidi­gare router hade vi ingen mot­tagn­ing alls i rum­met längst bort från routern och inte heller på toalet­ten eller i tvättstu­gan som omsluts av betongväg­gar. Med Orbi så fick vi full mot­tagn­ing i hela lägen­heten oavsett var vi befinner oss. Orbi själ­va skriv­er att det­ta paket med tre satel­liter ska täc­ka upp till 375 kvadrat­meter så även om du bor större ska du ha mot­tagn­ing i hela hem­met. Den genom­snit­tli­ga hastigheten som vi får via WiFi på en iPhone XS Max efter fler­talet tester är mel­lan 384- 538 Mbps i ned­laddning­shastighet och mel­lan 188–576 Mbps i uppladdning­shastighet lite beroende på var i lägen­heten vi befinner oss. Bred­band­sop­er­atören är Bahn­hof och det är på en 1000/1000 fiber­li­na.

På bak­si­dan av enheter­na möts vi av en on/off-knapp, en synk-knapp om du vill para ihop fler satel­liter samt två eth­er­net-por­tar. Det bety­der att var­je satel­lit även ger dig två extra nätverk­sut­tag i rum­met de är plac­er­ade i vilket är trevligt om du vill ha vis­sa enheter upp­kop­plade med kabel istäl­let för WiFi.

Summering:

Orbi har lyck­ats att ta fram en pro­dukt som är enkel att kom­ma igång med tack vare dess enkla och ped­a­gogiska instruk­tion­er.  Deras app är välutveck­lad och ger oss det mes­ta en ”van­lig” använ­dare kan tänkas behö­va. Vill vi däre­mot kom­ma åt mer avancer­ade funk­tion­er så går även det genom att kop­pla upp sig mot routern via en web­bläsare. Med Orbi har vi full mot­tagn­ing i hela lägen­heten och under de veck­o­r­na vi utförde testet har det funger­at helt klan­der­fritt utan att anslut­nin­gen har tap­pats. Något som dock är tråkigt är att det inte finns någon möj­lighet att själv sep­a­r­era 2,4 och 5,0GHz nätet till två oli­ka SSID´s. Routern bestäm­mer själv vil­ka enheter som kop­plas upp på 5,0GHz och vil­ka som får 2,4GHz. Det­ta har vi märkt blir lite prob­lema­tiskt med vis­sa smar­ta till­be­hör som enbart går på 2,4GHz då de vid omstart av routern tap­par kon­takt och måste paras om. Det­ta bor­de vara en enkel uppgift för Net­gear att lösa och vi hop­pas att funk­tio­nen kom­mer i en framti­da upp­da­ter­ing. Men trots det­ta så är det svårt att inte rek­om­mendera Orbi till dig som vill ha bra mot­tagn­ing i hela hem­met och kun­na kom­ma åt inställ­ningar snabbt via mobil­tele­fo­nen.

Specifikationer:

 • Tillverkare: Net­gear
 • Mod­ell: RBK23
 • Pris: ca 3 690 kro­nor för router och två satel­liter
 • RAM: 512 MB
 • Flash-minne: 256 MB
 • AC-Stan­dard: AC2200
 • Trådlöst pro­tokoll: 802.11a/b/g/n/ac
 • Datalänkpro­tokoll: IEEE 802.11n, IEEE 802.11g, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, Giga­bit Eth­er­net, Fast Eth­er­net, Eth­er­net, IEEE 802.11ac
 • Krypter­ingsal­go­ritm: WPA1-PSK,WPA
 • WAN-por­tar: 1
 • LAN-por­tar: 2 (på var­je enhet)

Reklam: Köp Orbi hos Web­hallen.

 

Kommentarer