Smarta Hem

Innehållsstyrd stämningsbelysning till alla TV-modeller med Philips Hue

Med HDMI

Hue besvarar våra bön­er att få “Ambilight”-ljus till våra TV-mod­eller som sak­nar det från bör­jan — det vill säga alla mod­eller som inte är Philips.

Det är med hjälp av Philips Hue Play HDMI Sync Box — ett av de längs­ta nam­nen på en pro­dukt tills det­ta datum — som kop­plas via HDMI-porten till teven, kon­solen, Apple TV eller vilken box man nu före­drar och sedan kom­mu­nicer­ar med Hue-lam­por, light­strips och resten av pro­duk­ter­na.

Priset är något safti­ga 2699 kro­nor men vad gör en inte för den per­fek­ta mys­belysnin­gen. Lanser­ing 15 okto­ber men kan bestäl­las redan nu via Meethue.

Till Synkbox­en finns en egen app där vi kan fin­justera ljusstyr­ka, hastighet och inten­sivitet.

Det framgår inte i nyheten om det går att använ­da den som HDMI-switch men det antar vi.

Se även vår video där vi använ­der en dator för att få sam­ma effekt

https://youtu.be/vHUnjbPHwtk

Kommentarer