Nyheter

Ny IKEA Trådfri-produkt för vägguttaget

IKEA ser ut att släp­pa en plug till väggut­taget som kan styras med mobil­tele­fo­nen. Det bety­der att vi snart kan stän­ga av och sät­ta på kaf­febryg­garen med hjälp av våra mobil­tele­fon­er. Vi kan ock­så kop­pla van­li­ga arma­tur­er med van­li­ga till väggut­taget  utan att behö­va köpa Tråd­fri-lam­por och ändå kun­na släc­ka dem.

Det är en använ­dare på Red­dit som hit­tade pro­duk­ter­na i det inter­na sys­tem som vi kun­der kan söka på i butikerna.

Två ver­sion­er erb­juds — en som bara kan styras med hjälp av IKEA-appen vilket då kräver att vi köper till Gate­wayn och en ver­sion med en trådlös on/off knapp.

Med hjälp av Gate­wayn kan du styra alla tråd­fri-pro­duk­ter från din mobil­tele­fon med hjälp av IKEAs egna App. Men det är ock­så kom­pat­i­belt med Google Home, Siri och Alexa.

Priset verkar lan­da på runt 200 kro­nor och lanser­ing sker snart.

Käl­la: Red­dit.

Nedan: Vi installer­ar ett hus fullt med Trådfri-lampor.

 

Kommentarer