Android

OnePlus Buds — endast för den redan invigde

Så in i norden blåa

One­Plus Buds är före­tagets förs­ta True Wire­less-hör­lu­rar och är av Air­Pods-mod­ell.

Ja det finns egentli­gen inget annat sätt att förk­lara for­men och delvis funk­tio­nen som de efter­lik­nar, det är inte tra­di­tonel­la snäck­or, det är inte in-ear, nej den delen som går in i öro­nen ser exakt ut som Air­Pods. Vi inbil­lar oss dock att de är någon eller några mil­lime­ter större. De sit­ter näm­li­gen inte rik­tigt lika bra som Apples orig­i­nal.

OnePlus Buds Nord Blue

Funktion

Notera nu att vi inte ser något större fel i den­na form. Det finns förde­lar att springa runt på stan utan att vara totaldöv, särskilt där det finns lin­je­bus­sar som susar fram. Priset är ock­så högst rim­ligt med sina 999 kro­nor, hal­va priset jäm­fört med konkur­renter­na.

OnePlus Buds Nord Blue

Däre­mot har One­Plus sparat in hårt på mjuk­varan. Det finns ingen dedik­er­ad app utan för oss att använ­da utan vi får gå in i Blue­tooth-inställ­ningar­na och väl där kom­mer inställ­ningar­na för vad som skall hän­da om vi dubbel­touchar på respek­tive hör­lur, men inte innan vi tar upp dem från vårt fodral. Det gäller allt­så verk­li­gen att veta var vi skall hit­ta inställ­ningar­na och att minst en hör­lur måste upp i från fodralet.

Det­ta gäller dock bara One­Plus-tele­fon­er och då från One­Plus 6 och nyare. Försök­er du kop­pla dem till någon annan tele­fon blir det inga inställ­ningar alls, däre­mot funger­ar stan­dard­inställ­ningar­na som är att att vi byter till ny låt när vi dubbel­touchar — oavsett om det är högre eller vän­stra vi gör det på. Tokig stan­dard­inställ­ning, det bor­de vara föregående låt på vän­stra.

OnePlus Buds Nord Blue

Andra tok­erier är att den notis som kom­mer upp med infor­ma­tion hör­lu­rar­nas bat­terinivå dels ser fruk­tans­värd ut grafiskt när den illus­tr­erar de jät­te­blåa hör­lu­rar­na och lad­d­case. Det andra är att om vi tryck­er på notisen kom­mer vi inte till ovanstående inställ­ningar utan en annan blue­tooth-inställ­ning där vi endast kan göm­ma hör­lu­rar­na, det vill vi ju så klart inte.

Utöver de inställ­ningar­na kan du hål­la fin­gret på någon av hör­lu­rar­na i tre sekun­der för att anslu­ta till senaste anslut­na blue­tooth-enheten och om det ringer kan du hål­la inne fem sekun­der på någon av dem för att dis­sa det inkom­mande sam­talet.

Det går inte att justera ljud­voly­men på hör­lu­rar­na men det ser vi snarare som en fördel att inte försö­ka få in det på touchen, det funger­ar aldrig bra.

Ljud

Det är rätt trångt ljud­mäs­sigt i kat­e­gorin Air­Pods-kopi­or mel­lan 1000 och 2000 kro­nor, de låter i prin­cip likadant hela bun­ten men med tanke på att One­Plus Buds till­hör de abso­lut bil­li­gaste så är det myck­et ljud per kro­na. Det­ta trots att pass­for­men inte är per­fekt just i våra öron. Dessvärre stöd­jer de inte aptX eller LDAC vilket bety­der att ljudet kom­primeras till det säm­re via Blue­tooth men å andra sidan så är det nog inte blue­tooth-kom­primerin­gen som är flaskhalsen vid Spo­ti­fy-lyssning med öpp­na hör­lu­rar på det här sät­tet.

Pre­cis som med alla hör­lu­rar med mikro­fo­nen på ett skaft ovan­för kind­nivå så funger­ar det inte alls för oss att pra­ta i tele­fon med dem. Men det är delvis ind­vidu­ellt.

Bat­ter­i­fo­dralet har ej induk­tion­sladdning.

OnePlus Buds Nord Blue

Utseende

Nu tänker vi inte näm­na ordet som bör­jar på A och slu­tar på S igen utan i stäl­let fokusera på fär­gen. Det känns som att One­Plus alltid har nor­mala färg­er plus ett kon­stigt och utstickande färgval. Så även i det­ta fal­l­et, bred­vid fullt rim­li­ga grått och vitt har man luk­tat lite för myck­et på något starkt och trip­par i väg med en väldigt blå färg.

Vi har tidi­gare jäm­fört den med Polestar-blått aka “Swedish Rac­ing Green” men nu bör­jar en hit­ta det lite över­allt, på resväskan på fotot längst upp, på sonens cykel­hjälm. Men det jag gillar med hans cykel­hjälm och resväskan är att man ser dem på gan­s­ka långt avstånd, men just den egen­skapen är kanske inget jag tänker att mina hör­lu­rar behöver ha, särskilt inte när de sit­ter i öro­nen.

OnePlus Buds Nord Blue

Sammanfattning

Prisvär­da hör­lu­rar för dig som har One­Plus-tele­fon, övri­ga bör tit­ta på andra mod­eller, det finns till och med med ANC vilket dessa ej har, dock är de dubbelt så dyra. Vi hade ock­så önskat lite mer kär­lek för oss i mjuk­varan, det bor­de vara inbyg­gt i OxygenOS på helt annat sätt än djupt ner i Blue­tooth-inställ­ningsav­grun­den dit ingen hit­tar.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 3/5
 • Design: 3/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na: 3/5
 • Instal­la­tion 4/5

TOTALBETYG 3,5/5

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Smidig parkop­pling med One­Plus.
 • Prisvär­da.
 • Touch­styrnin­gen funger­ar bra.

MINUS

 • Lånad design.
 • Få inställ­ningar.
 • Ännu färre om du inte kör One­Plus-tele­fon.

DETALJER

 • Färg­: Grå, vit eller “Nord blå”
 • Kapacitet: 0,13 Wh (35 mAh) på hör­lu­rar­na och ca 1,55 Wh (420 mAh) i laddfo­dralet)
 • Speltid på en laddning: Ca 7 tim­mar på en laddning och totalt 30 tim­mar med laddning från fodralet (med 50% volym)
 • Lad­d­k­a­bel: USB‑C — lad­dare föl­jer ej med.
 • Stöd­da kodek: SBC, AAC.
 • Antal samti­da anslu­ta enheter: 1.
 • Väts­ketå­lighet: IPX4 “Striltätt” dvs klarar din svett men du skall inte bada med dem.
 • Anslut­ning: BT5.

Recen­sion­sex­em­plar från One­Plus.

Kommentarer