Recensioner

Orbit — det uppkopplade överfallslarmet

Grönt är skönt

Orbit är en liten appa­rat som hjälper oss att hål­la kon­tak­ten med nära och kära på ett enkelt sätt. Så enkelt att det enbart är en knapp­tryck­n­ing iväg.

Orbit vän­der sig till oss som vill kun­na med­dela att vi är i en hot­full sit­u­a­tion eller än bät­tre med­dela att vi är i en trygg sit­u­a­tion.

Orbit

När vi installer­ar Orbit så gör vi det genom den till­hörande appen. Orbit använ­der mobil­tele­fo­nens blue­toothanslut­ning och behöver vara kop­plad till tele­fo­nen för att fungera. Vi behöver läg­ga till kon­tak­ter­na som vi vill kun­na skic­ka med­de­lande till inuti appen. Orbit har tre oli­ka lägen beroende på knapp­tryck­n­ing, genom att hål­la inne knap­pen så skickas ett grönt med­de­lande till våra angiv­na kon­tak­ter om att vi nu har kom­mit fram säk­ert dit vi ville.

Däre­mot om vi skulle kom­ma att ham­na i en sit­u­a­tion som vi tyck­er är något läskigt så har vi ett gult-läge. Det­ta är då vi tryck­er två gånger på knap­pen. Det skickas då ut ett med­de­lande till våra angiv­na kon­tak­ter om att vi nu befinner oss i en otrygg sit­u­a­tion.
Den sista knapp­tryck­nin­gen är det röda läget, ett läge vi hop­pas vi alla ska slip­pa använ­da. För att använ­da det här läget så behöver vi tryc­ka på knap­pen tre gånger varpå en nödsig­nal skickas ut till alla våra angiv­na kon­tak­ter. Det går att i förväg bestäm­ma vad det ska stå i med­de­landet som skickas iväg. Det som alltid inklud­eras i alla med­de­lande är infor­ma­tion om plats och tid­punkt.

Vid gult och rött läge så kom­mer alarmet på Orbit-appen hos våra kon­tak­ter att låta även om deras tele­fon­er är på ljudlöst.

orbit

Appen i sig är inget design­mäs­sigt under­verk utan ser ut som vilken stan­dar­d­app som helst. Vi pre­sen­teras direkt med en huvud­vy där vi ser vår egen eller posi­tion av Orbit på en kar­ta. Vi har tre streck längst upp till vän­ster och där går det att göra alla inställ­ningar. Vi kan stäl­la in vad som ska stå i våra oli­ka med­de­lande som skickas. Det går även att stäl­la in så att mobil­tele­fo­nen med­de­lar oss om vi håller på att gå hemifrån utan Orbit.

Under tiden som vi har tes­tat Orbit så har det utes­lu­tande skick­ats grö­na med­de­landen, vilket trots allt får ses som något pos­i­tivt. Vi upplever att med­de­lande­na går fram snabbt så länge mot­ta­garen har appen igång i bak­grun­den. Så när nöd­kon­tak­ter­na väljs ut så kan det vara vet­tigt att väl­ja folk som inte har som ovana att manuellt hål­la på och avs­lu­ta appar hela tiden.

Vet man med sig att man är en per­son som ofta med­de­lar nära och kära att man kom­mit hem säk­ert så är den här appa­rat­en per­fekt bara för att enkelt kun­na skic­ka grö­na med­de­lande. Att ytterli­gare kun­na använ­da Orbit om det skulle vara en fara är något vi abso­lut kan se värdet i.

Orbit

Orbit är en otroligt nätt och liten sak och tar inte upp någon stor plats. Orbit fästes med fördel i jack­an eller väskan. Genom att Orbit fästes med mag­neter så går det snabbt att fly­t­ta den mel­lan jack­or och väskor. Orbit går även att fäs­ta på nyck­elknip­pan med met­all­rin­gen som sit­ter på den och extraknäck­er då med att påmin­na oss om att inte gå hemifrån utan nyck­lar­na. Både Orbit och tele­fon går att pin­ga om det är så att man har tap­pat bort en av dem, så länge de två är inom 30m (blue­tooth 4.0) av varan­dra. Bat­teri­et (CR2032) ska ha en håll­barhet på upp till ett halvår.

Sammanfattning:

En liten knapp att bära på väskan, jack­an eller nyck­elknip­pan som med bara ett knapp­tryck kan med­dela nära och kära om din sta­tus och plats. Enkelt skickas ett förbestämt med­de­lande till redan utval­da per­son­er när du tryck­er på knap­pen. Beroende på antal knapp­tryck­ningar så går det att med­dela om du är hem­ma tryg­gt eller om du befinner dig i en farlig sit­u­a­tion.

 

 • Pro­duk­tk­val­ité: 5/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 5/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 5/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • App 3/5
 • Total­be­tyg 5/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • enkel att använ­da.
 • fören­klar med­de­lande.
 • funger­ar även om mobilen är på ljudlöst.

MINUS

 • utan mobil­tele­fon så hjälper den inte.
 • Det är endast en appa­rat för att med­dela nära och kära att man redan är i en farlig sit­u­a­tion.

DETALJER

 • bat­teri på upp till sex månad­er.
 • fästes med mag­net.
 • färg­: sil­ver, rosé gold och svart
 • pris: Ca 349 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer