Smarta Hem

Philips Hue på gång med stöd för Adaptive Lighting

Betatestare i Tyskland har fått en uppdatering till Hue Bridge

På utveck­larkon­fer­ensen WWDC tidi­gare i år pre­sen­ter­ade Apple funk­tio­nen Adap­tive Light­ing för Home­K­it. En funk­tion som förän­drar belysnin­gens färg­er all­tefter­som dagen fortlöper.

Nu dyk­er det upp skär­m­dumpar från betat­estare i Tysk­land som får pro­va på hur det ska fungera för Philips Hue. De har fått en upp­da­ter­ing till sin Hue Bridge och det­ta tyder på att vi bör­jar när­ma oss en pub­lik lanser­ing av adap­tiv belysning för våra hem.

Tanken här är att vi ska få mer dynamisk belysning i våra hem med var­mare ljus på mor­gonen och kallare ljus framåt kvällen. Den­na ska förän­dras löpande och ge dig en behagli­gare till­varo i ditt hem.

Philips Hue Adaptive Lighting

Det är upp till de oli­ka tillverkar­na att imple­mentera stöd för Adap­tive Light­ing i sina pro­duk­ter. Att nu Philips Hue är på gång är ingen direkt över­raskn­ing då de lig­ger i framkant när det gäller smart belysning.

Apple HomeKit Adaptive Lighting

I appen kan man se att en av de run­da ikon­er­na för färg nu ersatts av en ikon med en sol i och den­na använ­der du för att dra nyt­ta av adap­tiv belysning. Tes­tar­na anger att funk­tio­nen funger­ar med White & Col­or Ambiance ljuskäl­lor­na från Philips Hue.

Käl­la: Macru­mors

Kommentarer