El-fordon

Problem att ladda iPhone 12 i Volvo-bilar

Men lösning är på väg

Volvos bilar med induk­tion­sladdning har prob­lem med iPhone 12 på grund av MagSafe-ringen.

Flera av våra forum-använ­dare har rap­porter­at om prob­lem att lad­da de oli­ka iPhone 12-ver­sion­er­na i sina Vol­vo-bilar. Något vi själ­va upp­täck­te när vi provkörde Polestar 2 men antog då att det berodde på att den ver­tikala posi­tio­nen inte var anpas­sad till den stor­leken av iPhone 12 vi provade med. Men det gäller även XC40 där vi i stäl­let läg­ger ner mobilen plant på en plat­ta och därmed ger större möj­lighet att plac­era den så det passar.

Nu bekräf­tar Vol­vo att det är funk­tio­nen FOD, for­eign object detec­tion, som är en del av QI-stan­dar­d­en som ställer till det. Lad­dar­na i bilar­na tror helt soni­ka att det är något som lig­ger mel­lan mobilen och lad­daren som inte skall vara där.

Vol­vo menar ock­så på att Apple ej föl­jer QI-stan­dar­d­en men när det kom­mer till cer­ti­fier­ing av QI är det lad­dar­na som behöver vara det, inte de som tar emot laddning.

Hur som helst är Vol­vo med­veten om prob­lemet och har redan tag­it fram en mjuk­varulös­ning som löpande kom­mer installeras på bilar­na via ser­vicev­erk­städer­na. Det­ta enligt bolagets pressavdelning.

I dagsläget är det Vol­vo XC40 (Alla årsmod­eller), V60, S60, XC60 (2021-) och Polestar 2 som erb­jud­er trådlös laddning.

Kommentarer