Recensioner

Problemet med Ring Door View Cam? Svenska dörrar

Men annars är den inte så pjåkig
Detta inlägg innehåller reklam genom annonslänkar för Webhallen

Ring tänk­te till när de tog fram en kam­era som inte krävde någon som helst instal­la­tion eller kabel­dragn­ing, inte ens dubbel­häf­tande tejp på dör­rkar­men.

Door View Cam lös­er det genom att ersät­ta ditt van­li­ga tit­thål i dör­ren och på utsi­dan. Först installer­ar du själ­va kam­er­an på utsi­dan och sedan en liten låda på insi­dan som funger­ar som bat­ter­i­hål­lare men även analogt tit­thål. Ringer någon på Door View Cam får du en notis och du ser vem det är sam­tidigt som du kan pra­ta med den. Eller ignor­era med bravur om det är fel religöst säll­skap som knackar på exem­pelvis.

Ring Door View Cam

Se fil­men nedan om du undrar vad som hänt med min ytter­vägg.

Vi kan ock­så aktivera så att en notis kom­mer om någon knackar på dör­ren. En extra liten smart funk­tion. Annat smart är de nya funk­tion­er­na i Ring-appen där vi direkt får frå­gan om kor­ri­doren utan­för är en upp­ta­gen his­to­ria med mån­ga som går i den. Svarar vi ja ställer den ner käns­ligheten.

I van­lig Ring-ord­ning ingår molnla­gring i 30 dagar och därefter får vi beta­la 30 kro­nor månaden per enhet upp till 100 kro­nor i månaden som är max­tak om du har flera. Annars kan du bara se live-ström­men inte i efter­hand om det hänt något.

Estetiskt ser det helt ok ut på utsi­dan, särskilt om vi har en grå dörr. Ring Door View Cam finns bara i just grå. På insi­dan ser det ut som gam­la tidens dör­rar som fanns med en cylin­der där vi kunde läg­ga en nyck­el om grannen eller någon annan behövde kom­ma in i lägen­heten. Den märks där i hallen några visuel­la grad­er för myck­et.

Ring Door View Cam på insidan

Den­na hade gär­na fått vara lite min­dre.

Upplös­nin­gen är 1080p och bat­teri­et håller ett bra tag men för att det hål­la län­gre bör du min­s­ka på käns­ligheten så att den inte detek­ter­ar allt och alla om kor­ri­doren är lång. Bat­teri­et lad­das med Micro-USB.

Den allmän­na kri­tiken vi alltid har mot Ring är avsak­nad av Home­K­it-stöd och Google Assis­tant. Fram­förallt hade det var­it trevligt att få upp bilden automa­tiskt i våra Google Nest Hub-hub­bar när någon ringer.

Men mot Door View Cam kom­mer vår störs­ta kri­tik och det är det fak­tum att den inte pas­sar på de fles­ta dör­rar. De är helt enkelt för tjoc­ka här i Sverige och säk­erli­gen i sto­ra delar av nor­ra hem­is­fären där vi tyck­er det är trevligt att stän­ga ute både kyla och ban­diter. Dör­ren måste vara mel­lan 34mm och 55mm för att det skall fungera. Min är några mm tjockare än så och jag fick därmed käm­pa rejält för att det skulle gå och frå­gan är hur det sit­ter i läng­den.

I övrigt så måste du köpa till en Ring Door Chime om du vill höra när någon ringer på. Annars får du det bara som notis i mobilen.

https://youtu.be/fs38jnI18sY

[highlight]Annons: Köp Door View Cam på Web­hallen.[/highlight]

Kommentarer