Recensioner

Bli säker och bekväm med kameror från Ring

Kameror överallt!

Tit­tar vi in i vis­sa Face­book-grup­per verkar det som att det står bovar och ban­diter och ruvar i prak­tiskt taget var­je hörn ute i vil­laom­råder­na. Även om det naturligtvis inte är så — bostadsin­brot­ten har min­skat kraftigt på senare tid — är den upplev­da otryg­gheten stor för mån­ga.

För att råda bot på det kan det vara prak­tiskt att sät­ta upp kameror vid husknuten och där kom­mer Ring in. De har kameror för flera oli­ka ändamål och mest kän­da är de för deras Ring Door­bell.

Door­bell är en serie ringk­lock­or som har en kam­era inbyg­gt med till­hörande inter­ne­tup­p­kop­pling. Det bety­der att vi kan se via mobilen vem det är som ringer på. Vidare har de över­vakn­ingskameror med gan­s­ka så aggres­sivt ljus. Per­fekt så här framåt vin­tern.

Ringklockorna

Ring Door­bell finns i tre oli­ka vari­anter för hem­ma­bruk, orig­i­nalet med bat­teri (1299 kr), Door­bell 2 (1999 kr) som även den har bat­teri samt Door­bell Pro (2999 kr). Pro-vari­anten är något min­dre och kräver fram­dra­gen ström. I och med att den har ständig kon­takt så får den ock­så fler funk­tion­er vilket innebär att den kan analy­sera och kän­na igen män­niskor samt att du kan stäl­la in oli­ka rörelse­zon­er. Bra om du tex har ett träd som inte kan slu­ta röra sig i vin­den och kam­er­an blandar ihop den med att det fak­tiskt går för­bi någon.

Door­bell Pro är även bety­dligt min­dre än de andra så har du möj­lighet att använ­da fast instal­la­tion så är den­na att före­dra. Bat­teri­et på Door­bell 2 förvän­tas räc­ka unge­fär ett år och du lad­dar upp det med Micro-USB.

Slut­li­gen finns det en fjärde vari­ant som het­er Door­bell Elite (5499 kr) som ström­försör­js och får nätverk via Eth­er­net. Den är emeller­tid ingen tra­di­tionell kon­sument­pro­dukt.

Alla ringk­lock­or har hög­ta­lare och mic vilket bety­der att du kan föra ett sam­tal med den som står utan­för. Du kan se dem men de kan aldrig se dig.

Till ringk­lock­o­r­na behöver du den lil­la enheten som ringer på insi­dan om du inte bara vill ha det som notis i mobilen. Det ingår en min­dre vari­ant i Pro och Elite men skall du köpa till den för de bat­teridriv­na så kan du väl­ja Chime Pro för 649 kro­nor så får du ock­så en för­län­gare för ditt wifi-nätverk på köpet. Van­li­ga Chime kostar 449 kro­nor. I båda vari­anter­na kan du själv väl­ja vad som skall spelas när någon ringer på dör­ren.

Övervakningskamerorna

Rena kameror har de fyra sty­ck­en. Ring Flood­light (3199 kr) för­fog­ar över två rik­tigt star­ka lam­por som lyser upp hela tomten. Den kräver cer­ti­fier­ad elek­trik­er för att installeras. Spot­light Cam Bat­tery (2499 kr), Spot­light Cam Wired (2499 kr) samt Spot­light Cam Solar (2 899 kr) är mer eller min­dre sam­ma pro­dukt med den skill­naden att du väl­jer om du vill att den skall kom­ma med en stick­propp, bat­teri eller bat­teri ihop med en sol­pan­el. Även Spot­light Cam har lam­por i sig som är täm­li­gen star­ka. Alla kameror är gjor­da för utomhus­bruk och klarar ner till 20 minus­grad­er. De går förstås även att ha inomhus men det då bör sire­nen aldrig använ­das.

Pre­cis som med ringk­lock­o­r­na så kan du ha ett två­partssam­tal med den som står och tit­tar upp mot huset.

Användarupplevelsen

Det är sam­ma app för alla kameror och ringk­lock­or. Du ställer enkelt in käns­lighet för när kam­er­an skall skic­ka notis till dig samt på vilket avstånd lam­por­na skall kic­ka igång. De tänds bara när det bör­jar bli lite mörkt.

Bilden blir 1080p på alla enheter och det går snabbt att få upp den på bilden. Det enda neg­a­ti­va med hela upplevelsen är det fak­tum att Ring än så länge inte har stöd för vare sig Google Assis­tant eller Apple Home­K­it. Det­ta är utlo­vat men har ock­så var­it så ett tag så vi får se vad som hän­der särskilt nu när Ring bliv­it upp­köpt av Ama­zon som delvis konkur­rerar mot Google och Apple i de här sam­man­hangen.

Förde­len att få in dem i respek­tive ekosys­tem kan exem­pelvis vara att det skall hän­da något särskilt när någon ringer på dör­rk­lock­an, exem­pelvis att musiken tyst­nar på din hög­ta­lare. Eller att du kort och gott kan få upp kameror­nas bilder via Hem-appen på iOS eller Google Home-appen för oss som använ­der det.

Det är emeller­tid ingen deal­break­er. Att det kostar 30 kro­nor i månaden att spara video efter en 30-dagars test­pe­ri­od är inte heller särskilt saftigt och känns mer eller min­dre som självkost­nad­spris.

Lagen

Du får abso­lut inte fil­ma din grannes tomt så se till att installera och rik­ta ner kam­er­an så att den inte fil­mar någonting annat. Det gäller även ringk­lock­o­r­na vilket kan vara en smu­la prob­lema­tiskt. När det kom­mer till bostad­srät­ter och lägen­heter så ändrades lagen för ett tag sedan. Innan jäm­ställdes ringk­lock­or med kameror med det tit­thål du har i dör­rar­na så länge du inte spelade in när ingen var utan­för.

Nu är det något min­dre tydligt men vår tolkn­ing är att det kvarstår — du måste se till att inte spara något mate­r­i­al som inte involver­ar att någon står utan­för och har tryckt på ringk­lock­an.

Slutsats

Köper du dessa enheter enkom för säk­er­heten så kom­mer du antagli­gen uppl­e­va en känsla av “Jaha, vad nu?”. Du kom­mer mest få notis­er av att buskar­na blås­er, att du själv går för­bi och stund­tals grannen som kom­mer och häl­sar på. För under­teck­nad blev det i stäl­let uppen­bart hur myck­et jag sak­nat en lam­pa som tänds automa­tiskt på min tomt. Att det ock­så spelar in om det skulle hän­da något är mer av en bonus.

Ringk­lock­an är lite annor­lun­da — där ger det en stor vinst i varda­gen mer eller min­dre var­je gång någon häl­sar på. Anti­n­gen för att du fak­tiskt är hem­ma men inte vill öpp­na, men ock­så när du inte är hem­ma och vill med­dela att du lagt ut nyck­el på ett visst ställe eller kom­bin­er­at med ett dig­i­talt lås så att du kan öpp­na upp för budet eller hantverkaren även när du inte är hem­ma.

Se också vår videorecension

Kommentarer