Smarta Hem

Så här fungerar Intercom i Apple HomeKit

Låter dig meddela övriga i familjen när något behöver sägas

Vid tis­da­gens keynote som hölls av Apple pre­sen­ter­ades en ny funk­tion för att kom­mu­nicera med famil­jens oli­ka medlem­mar. Inter­com är en lös­ning som gör att du kan skic­ka ett röstmed­de­lande med upp­man­ing om att äta mid­dag, gå ut med hun­den eller annat som behöver kom­mu­niceras ut i hem­met.

Inter­com funger­ar med Home­Pod mini, Air­Pods, iPhone, iPad, Apple Watch samt CarPlay så en gan­s­ka mång­sidig lös­ning med andra ord. Funk­tio­nen är inte­gr­erad i Apple Home­K­it och åtkomst finns via en ny sym­bol i övre högra hör­net i Hem-appen.

Amerikan­s­ka hem­si­dan AppleIn­sid­er har pub­licer­at ett videok­lipp där de går igenom hur Inter­com funger­ar på deras beta-enheter.

Vad tror du om den­na funk­tion? Kom­mer den att vara använd­bar eller blir det bara en funk­tion som finns men som ingen använ­der?

Käl­la: AppleIn­sid­er

Kommentarer