Android

Så mycket kommer IKEAs smarta rullgardiner att kosta

Väldigt prisvärt!

 

Eng­lish ver­sion below.

Vi har tidi­gare skriv­it om att IKEA kom­mer att lansera smar­ta rull­gar­diner till sin TRÅD­FRI-serie och nu har två bilder läckt ut där priset på rull­gar­diner­na finns med.

Rull­gar­diner­na kom­mer kom­ma som två oli­ka alter­na­tiv, dels så har vi Kadrilj som är helt van­li­ga rull­gar­diner och det är även dessa ni ser pris­er på i bilder­na nedan. Sen kom­mer ett lite dyrare alter­na­tiv lanseras om det är så att man vill ha mörk­läg­gn­ings­gar­diner och den serien kom­mer heta Fyr­tur.

Pris­er­na bör­jar på 99,95 euro för den min­s­ta rull­gar­di­nen och den störs­ta kom­mer att kos­ta 139 euro. Jäm­fört med andra smar­ta rull­gar­diner sät­ter IKEA återi­gen ett extremt konkur­ren­skraftigt pris.

This is the price of IKEA’s upcoming blinds

Ear­li­er we have writ­ten about IKEA plan­ning to launch their smart blinds into their series of smart home TRÅDFRI and now two images of the upcom­ing blinds have found their way out on the Inter­net and the price is there.

The blinds comes as two dif­fer­ent options, first we have Kadrilj that is a com­plete­ly ordi­nary blinds. These are also the ones in the images. Then there are the more expen­sive option, and this is the black-out roller blinds. This serie will be named Fyr­tur.
The prices will start at €99.95 for the small­est blind and the largest one will be €139. Com­pared to oth­er smart blinds on the mar­ket this put this IKEA, once again, with that extreme­ly com­pet­i­tive price.

se våra övri­ga videos med IKEAs smar­ta hem

https://youtu.be/FEMYiLUAwYs

https://youtu.be/VVtZ7fhDTxE

https://youtu.be/s_aC7A1XhaE

Kommentarer