Smarta Hem

IKEA Smarta hem får scenarier och nytt tillbehör för att kontrollera dem

Titta vad Marcus hittade under sin kvällsurf!

IKEA kom­mer införa en funk­tion för att ska­pa och redi­g­era sce­nar­i­er eller scener som de kallar det i IKEA Smart Home-appen. Det­ta skvall­rar han­dlin­gar som IKEA läm­nat in till den amerikan­s­ka radiomyn­digheten FCC.

Där kan vi läsa om IKEA Short­cut But­ton som går att kop­pla till dessa scener. Utöver att gate­wayn krävs kan vi läsa föl­jande i använ­dar­man­ualen att knap­pen har en och endast en funk­tion, ett tryck aktiver­ar sce­nen du ska­p­at i appen.

Ett sce­nario kan antagli­gen vara att lam­por­na släcks sam­tidigt som de smar­ta rull­gar­diner­na Fyr­tur rul­las ner. Eller för den delen när du vak­nar och lam­por­na tänds, gar­diner­na går upp och kaf­febryg­garen drar igång med IKEAs Tråd­frikom­pat­i­bla smart plug.

Om vi tolkar bilden rätt ser det ut som att vi kan stop­pa in oli­ka sym­bol­er bakom en plas­tluc­ka för att visa vad respek­tive knapp är till för.

Till dagens datum har vi gjort 12 oli­ka video om Ikeas smar­ta hem och de kan du se via spel­lis­tan nedan.

https://www.youtube.com/playlist?list=PLVyVH4QMTlLauSEZPJmt6N7e0-rQgy8dA

Kommentarer