Recensioner

Sensibo Sky — Få lite mer sense i din luftvärmepump

Sens-i-bo

Trött på manuell hanter­ing av tem­per­a­turen hem­ma?

En helt van­lig luftvärmepump sit­ter bara där på väggen och stir­rar elakt på dig och det enda du kan göra för att styra den är att leta fram fjär­rkon­trollen som inte helt säl­lan lig­ger under en sof­fkud­de.

Luftvärmepump

Med Sen­si­bo kan du göra i prin­cip alla dessa tingest, oavsett om de sit­ter på väggen eller är fly­t­tbara, bety­dligt smartare. Med mack­apären inkop­plad får du funk­tion­er så som schemaläg­gn­ing av tem­per­atur, eller för den delen att den sät­ter en viss tem­per­atur när du bör­jar när­ma dig hem­met.

Eller var­för inte styra den med Google Assis­tant, Google Home, Alexa och IFTTT kan styra den med rösten respek­tive flöden/rutiner. Sen­si­bo har ock­så stöd för Apples short­cuts om du tyck­er det är nice. Däre­mot inte för Home­K­it för när­varande och det är ock­så egentli­gen det enda rik­tigt neg­a­ti­va med den (om du är Apple-använ­dare).

Den myck­et goda kom­pat­i­bilitet sker genom att den läs­er av din enhets egna fjär­rkon­troll och sedan skickar sam­ma sig­naler vid behov. Allt som krävs är att den har fri infraröd sikt.

Svårare än så behöver det inte vara att få styrnin­gen av din hem­matem­per­atur bety­dligt mer bekväm.

SAMMANFATTNING:

Genial i all sin enkel­het och det som sak­nas för abso­lut högs­ta betyg är Home­K­it-stöd. Under tiden får vi gå omvä­gen via Apple Short­cuts. Sak­nar ock­så egna kon­troller i hän­delse av att du tap­pat bort både fjär­rkon­troll och mobil. Det går även att föl­ja sta­tis­tik över tem­per­a­turen och luft­fuk­tigheten i hem­met.

BETYG

 • Pro­duk­tk­val­ité: 4/5
 • Funk­tion 4/5
 • Design: 4/5
 • Val­u­ta för pen­gar­na 4/5
 • Instal­la­tion 5/5
 • Total­be­tyg 4/5

 

Teknikveckan rekommenderar

PLUS

 • Bor­de finnas i var­je luftvärmepumps hem.
 • Liten och nätt.
 • Megaenkel instal­la­tion.

MINUS

 • Inget Home­K­it.
 • Lite lite plas­tig.
 • Sak­nar egna kon­troller på enheten så kräver app.

DETALJER

 • Strö­mansluten.
 • Wifi.
 • Fästes med dubbel­häf­tande tejp.
 • färg­: Vit/Svart
 • Pris: Ca 1500 kr. Till­gäng­lig i Sverige via bland annat Lifestylestore.se.

Kommentarer