Apple

Spotify anmäler Apple till EU för konkurrensbrott

Shots fired!

Spo­ti­fy har gått till EUs konkur­ren­skom­mis­sionär för konkur­ren­shäm­mande verk­samhet. Det­ta efter att länge ha påta­lat att Apple kon­troller­ar vil­lko­ren för App Store allde­les för hårt och dessu­tom stänger ute Spo­ti­fy och andra från Siri och enheter så som Home­Pod och Apple Watch.

Det sven­s­ka musik­stream­ing­bo­laget har mer eller min­dre tag­it patent på att använ­da order Apple tax för att kri­tis­era Apples avgifter för prenu­mer­a­tioner via App Store. Men man är ock­så purken på det fak­tum att man som app-utveck­lare inte får kom­mu­nicera vad man vill till sina kun­der, exem­pelvis med en länk till att anslu­ta sig externt.

Läs mer i VDn Daniel Eks blog­gin­lägg.

Nedan, 10 år gam­malt bonusklipp från när Spo­ti­fy fort­farande var i beta.

Kommentarer