Apple

Vi kollar in fem nya spel hos Apple Arcade

FTW

Teknikveck­an tog sig en tur till Lon­don och kol­lade in fem nya spel på Apples spel­sat­sning Apple Arcade,

Apple gör en en tydlig sat­sning på en prenu­mer­a­tions­mod­ell där köp inuti spel och kost­sam­ma upp­da­teringar är ett minne blott. Istäl­let så behöver du en Apple enhet och beta­la 59kr i månaden för att få spela obe­grän­sat av de spe­len som finns på Apple Arcade.

Apple Arcade

Förs­ta spelet vi kol­lat in är Hog­wash från Bossa Stu­dios, ett mul­ti­play­er-online-spel (även om det ock­så går att spela i sin­gle-play­er mode). Här axlar man rollen som skit­ig gris eller ren­lig bonde. Målet beroende på roll är att smut­sa ner bondgår­den eller hål­la den ren. Även om spelet är kul i sin­gle­play­er mode så är det online som det kom­mer till sin rätt. Än så länge finns det bara en bana att spela men när vi satt de yngre för­må­gor­na på att spela spelet så verkar det inte spela någon större roll.

Det andra spelet är Fall­en Knight från Fair­Play Stu­dios, det är ett plat­tformsspel som får annor­lun­da slut beroende på hur du spelar. Här spelar man som Lancelot 50th som slåss mot ter­ror­is­ter i ett framtid­sce­nario.

För oss som upp­skat­tar att de lite mer lugnt och få ner pulsen lite lätt vid tv-spelandet så pas­sar Life­like: Chap­ter One från Kun­abi Broth­er bät­tre. Enligt utveck­lar­na så är spelet inspir­erat från hur det är att dyka bland fiskar. Även om utveck­lar­na säger att det inte finns något direkt mål med spelet så behöver vi bemäs­tra att få med oss fler och fler oli­ka sot­ers “fiskar” som inter­ager­ar med varan­dra på uni­ka sätt hela tiden.

Tales of Memo från Ten­days Stu­dio är det fjärde spelet som är ett pus­sel­spel i mem­o­ry stil. Här får du ta dig fram genom att slå oli­ka fien­der i mem­o­ry. Det här spelet är för alla de som van­ligtvis kör snab­ba och enklare spel på mobil­tele­fo­nen men nu med förde­len att slip­pa all reklam och köp i appen.

Yaga The Role­play­ing Folk­tale från Ver­sus Evil är ett spel där vi axlar rollen som den enar­made sme­den Ivan med enorm otur. Spelet ändras var­je gång du spelar det. Spelets his­to­ria i sig är baser­at på slavisk folk­tro och har ett rumän­skt hip-hop sound­track och hela spelet är han­dri­tat vilket ger det en än mer unik karak­tär.

Apple Arcade lanser­ades för unge­fär en månad sedan på alla plat­tfor­mar som har ett äpple på sig och som kan köra senaste ver­sion­er av tvOS, iPa­dOs, iOS och macOS. Både Playsta­tion och Xbox-kon­troller stöds. Det dröjde inte länge för­rän till och med vår Android-redak­tör utnäm­nde tjän­sten till näs­ta sto­ra rev­o­lu­tion från Apple i allmän­het och spel­bran­schen i syn­ner­het.

Kommentarer